Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2020

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/2

 

26.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 179

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Sinikka Vepsä ja Mika Raatikainen  sekä varalle valtuutetut Vesa Korkkula ja Jaana Pelkonen.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Sinikka Vepsä ja Mika Raatikainen  sekä varalle valtuutetut Vesa Korkkula ja Jaana Pelkonen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566