Helsingfors stad

Protokoll

13/2020

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/13

 

26.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 190

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2020-009740, 2020-009752, 2020-009755

Beslut

Budgetmotioner

        Budgetmotion av ledamoten Sami Muttilainen m.fl. om programproduktion för Esplanadparken

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om en smidigare boendekedja för dem som får psykiatrisk rehabilitering

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

        Motion av ledamoten Ville Jalovaara om trafiksäkerheten kring Rastböle metrostation

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566