Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2020

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/1

 

26.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 178

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

        Terhi Koulumies tilalle Tapio Klemetti

        Joel Harkimo tilalle Laura Rissanen

        Maria Ohisalo tilalle Amanda Pasanen

        Tuula Haatainen tilalle Sara Paavolainen

        Suldaan Said Ahmed tilalle Zahra Abdulla

        Jussi Halla-aho tilalle Nuutti Hyttinen

        Tuomas Rantanen tilalle Juhani Strandén

        Eva Biaudet tilalle Martina Harms-Aalto

        Marcus Rantala tilalle Byoma Tamrakar

Nimenhuudosta oli poissa seuraava valtuutettu:

        Mari Holopainen

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566