Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2020

1 (4)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/6

 

10.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 153

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen

HEL 2020-004094 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia seuraavasti:

Luottamustoimeen liittyvien matkakustannusten korvaaminen

Luvun viimeiseksi kappaleeksi lisätään:

Kaupunginvaltuutetuilla ja varavaltuutetuilla on oikeus saada 30 euron arvoinen HSL:n kaupunkipyöräkausi määräaikaisesti käyttöönsä kaudelle 2020.

Käsittely

Valtuutettu Mari Rantanen ehdotti valtuutettu Pia Kopran kannattamana, että kaupunginvaltuusto hylkäisi ehdotuksen, koska koronan jälkeisessä talouskriisissä ei ole edellytyksiä lisätä luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia vaan niitä pitäisi pikemminkin vähentää.

Kaupunginvaltuusto katsoo myös, että vallitsevassa vaikeassa taloustilanteessa valtuusto voisi luopua yli kolmen tunnin korotetusta kokouspalkkiosta.

1 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, hylkäys EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto hylkää ehdotuksen, koska koronan jälkeisessä talouskriisissä ei ole edellytyksiä lisätä luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia vaan niitä pitäisi pikemminkin vähentää.  Kaupunginvaltuusto katsoo myös, että vallitsevassa vaikeassa taloustilanteessa valtuusto voisi luopua yli kolmen tunnin korotetusta kokouspalkkiosta.

Jaa-äänet: 69
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 6
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Pia Kopra, Jussi Niinistö, Mika Raatikainen, Mari Rantanen

Tyhjä: 9
Alviina Alametsä, Harry Bogomoloff, Atte Kaleva, Otto Meri, Dani Niskanen, Petrus Pennanen, Wille Rydman, Sampo Terho, Mauri Venemies

Poissa: 1
Mari Holopainen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Valtuutetut Mari Rantanen, Pia Kopra ja Jussi Halla-aho jättivät eriävän mielipiteen.

Koronan jälkeisessä talouskriisissä ei ole edellytyksiä lisätä luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia vaan niitä pitäisi pikemminkin vähentää.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Luottamustoimeen liittyvien matkakustannusten korvaaminen

Kaupunginvaltuutetuille ja varavaltuutetuille esitetään lisättäväksi oikeus saada 30 euron arvoinen HSL:n kaupunkipyöräkausi määräaikaisesti käyttöönsä kaudelle 2020. Etu on kaupungin liikkumisohjelman mukainen. Sillä halutaan tuoda fyysinen aktiivisuus luonnolliseksi osaksi ihmisten jokapäiväistä elämää. Etu on henkilökohtainen ja veronalainen. Kaupunkipyörää voi käyttää luottamustehtävien hoitoa varten sekä vapaa-ajalla.

Toimivalta

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Hallintosäännön 31 luvussa määrätään kuntalain edellyttämistä luottamushenkilöille maksettavista taloudellisista etuuksista ja korvauksista. Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää perusteiden lisäksi myös palkkioista ja korvausten suuruudesta ja rajoituksista.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Toimialat, liikelaitokset ja virastot

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.06.2020 § 325

HEL 2020-004094 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia seuraavasti:

Luottamustoimeen liittyvien matkakustannusten korvaaminen

Luvun viimeiseksi kappaleeksi lisätään:

Kaupunginvaltuutetuilla ja varavaltuutetuilla on oikeus saada 30 euron arvoinen HSL:n kaupunkipyöräkausi määräaikaisesti käyttöönsä kaudelle 2020.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566