Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2020

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/16

 

10.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 163

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2020-007752, 2020-007754, 2020-007755, 2020-007756, 2020-007757, 2020-007758, 2020-007759, 2020-007761, 2020-007762, 2020-007763, 2020-007764

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Otto Meren ym. aloite valkoposkihanhien aiheuttamien haittojen vähentämiseksi
 

        valtuutettu Kaisa Hernbergin ym. aloite kaavan mukaisista katupuista Päijänteentielle
 

        valtuutettu Amanda Pasasen ym. aloite kuntavaalien 2021 äänestyspaikkojen suunnittelusta yhteistyössä nuorten kanssa
 

        valtuutettu Alviina Alametsän ym. aloite uimalaitureiden lisäämisestä Helsinkiin
 

        valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. aloite Pirkkolan urheilupuiston pysäköintipaikkojen sijainnin ja määrän uudelleenarvioinnista
 

        valtuutettu Johanna Nuortevan ym. aloite puuston ja kasvillisuuden merkityksen selvittämisestä melu-, pöly- ja näkösuojana ennen harvennustöitä
 

        valtuutettu Johanna Nuortevan ym. aloite henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien vahvistamisesta korjauksien ja uudisrakennusten suunnittelussa
 

        valtuutettu Emma Karin ym. aloite hakkuiden lopettamisesta lintujen pesimäaikana
 

        valtuutettu Fatim Diarran ym. aloite pöytien lisäämisestä Helsingin puistoihin ja ulkoilualueille
 

        valtuutettu Fatim Diarran ym. aloite penkkien lisäämisestä Helsinkiin
 

        valtuutettu Leo Straniuksen ym. aloite vapaaehtoistyön edistämisestä Helsingissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566