Helsingfors stad

Protokoll

11/2020

1 (2)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/3

 

10.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 150

Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige

HEL 2020-006452 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige valde ledamoten Otso Kivekäs till ordförande, ledamoten Harry Bogomoloff till första vice ordförande och ledamoten Paavo Arhinmäki till andra vice ordförande.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt protokollet omedelbart på denna punkt.

Behandling

Ledamoten Daniel Sazonov föreslog ledamoten Otso Kivekäs till stadsfullmäktiges ordförande, ledamoten Harry Bogomoloff till första vice ordförande och ledamoten Paavo Arhinmäki till andra vice ordförande.

Stadsfullmäktige valde ordföranden och vice ordförandena enhälligt i enlighet med ledamoten Daniel Sazonovs förslag.

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige väljer ordförande samt första och andra vice ordförande.

Stadsfullmäktige justerar samtidigt protokollet omedelbart på denna punkt.

Föredragandens motiveringar

Det anges i 18 § i kommunallagen att fullmäktige bland sina ledamöter väljer en ordförande och ett behövligt antal vice ordförande för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges mandattid. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid samma valförrättning.

Det anges i 29 kap. 5 § 1 mom. i förvaltningsstadgan att stadsfullmäktige vid det första sammanträdet i juni varje år bland sina ledamöter väljer en ordförande och en första och en andra vice ordförande för en mandattid på ett år.

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566