Helsingfors stad

Protokoll

11/2020

1 (2)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/16

 

10.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 163

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2020-007752, 2020-007754, 2020-007755, 2020-007756, 2020-007757, 2020-007758, 2020-007759, 2020-007761, 2020-007762, 2020-007763, 2020-007764

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Otto Meri m.fl. om minskning av skadorna förorsakade av vitkindade gäss
 

        Motion av ledamoten Kaisa Hernberg m.fl. om gatuträd till Päijännevägen i enlighet med detaljplanen
 

        Motion av ledamoten Amanda Pasanen m.fl. om planering av röstningsställena vid kommunalvalet 2021 i samarbete med ungdomar
 

        Motion av ledamoten Alviina Alametsä m.fl. om fler badbryggor till Helsingfors
 

        Motion av ledamoten Jussi Chydenius m.fl. om omvärdering av placeringen av och antalet bilplatser i Britas idrottspark
 

        Motion av ledamoten Johanna Nuorteva m.fl. om utredning av betydelsen hos trädbeståndet och växtligheten som buller-, damm- och insynsskydd före gallring
 

        Motion av ledamoten Johanna Nuorteva m.fl. om starkare möjligheter för personalen att påverka planeringen av reparationer och nybyggnader
 

        Motion av ledamoten Emma Kari m.fl. om uppehåll i avverkningen under fåglarnas häckningstid
 

        Motion av ledamoten Fatim Diarra m.fl. om fler matsäcksbord till Helsingfors parker och rekreationsområden
 

        Motion av ledamoten Fatim Diarra m.fl. om fler bänkar till Helsingfors
 

        Motion av ledamoten Leo Stranius m.fl. om främjande av frivilligarbete i Helsingfors

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566