Helsingfors stad

Protokoll

11/2020

1 (2)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/4

 

10.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 151

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

HEL 2020-006446 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att fullmäktigeersättaren René Hurstis förtroendeuppdrag har upphört.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

René Hursti har varit sjätte ersättare i Vänsterförbundets fullmäktigegrupp under den fullmäktigeperiod som började 2017. René Hursti har avlidit 2.5.2020.

Enligt 17 § i kommunallagen (410/2015) väljs till ersättare för fullmäktigeledamöterna av de första icke invalda kandidaterna från varje valförbund, parti och gemensam lista i kommunalvalet ett lika stort antal som antalet ledamöter, dock minst två. Antalet ersättare förblir således inte fulltaligt.

Enligt 93 § i vallagen (714/1998) ska den kommunala centralvalnämnden på begäran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om antalet ersättare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandatperiod.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Centralvalnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.05.2020 § 309

HEL 2020-006446 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto toteaa, että varavaltuutettu René Hurstin luottamustoimi on päättynyt.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja

Antti Peltonen

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566