Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2020

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/3

 

10.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 150

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

HEL 2020-006452 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi puheenjohtajakseen valtuutettu Otso Kivekkään sekä ensimmäiseksi varapuheenjohtajakseen valtuutettu Harry Bogomoloffin ja toiseksi varapuheenjohtajakseen valtuutettu Paavo Arhinmäen.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän kohdan osalta heti.

Käsittely

Valtuutettu Daniel Sazonov ehdotti kaupungin puheenjohtajaksi valtuutettu Otso Kivekästä, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valtuutettu Harry Bogomoloffia ja toiseksi varapuheenjohtajaksi valtuutettu Paavo Arhinmäkeä.

Kaupunginvaltuusto valitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Hallintosäännön 29 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kunkin vuoden kesäkuun ensimmäisessä kokouksessaan vuoden mittaiseksi toimikaudeksi keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566