Helsingfors stad

Protokoll

10/2020

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/14

 

27.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 147

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2020-007152, 2020-007153

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Marcus Rantala m.fl. om ett åtgärdsprogram för att trygga servicen på svenska för barn med särskilda behov

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

        Motion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om en basketplan till Nordsjö

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566