Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2020

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/14

 

27.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 147

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2020-007152, 2020-007153

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Marcus Rantalan ym. aloite toimenpideohjelmasta ruotsinkielisten erityislasten palvelujen turvaamiseksi

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Ville Jalovaaran ym. aloite koripallokentästä Vuosaareen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566