Helsingfors stad

Protokoll

7/2020

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/3

 

08.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 108

Val av ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion

HEL 2020-002904 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Thomas Wallgren avsked från förtroendeuppdraget som personlig ersättare för Tomi Sevander och valde Elisa Gebhard till ny personlig ersättare för Tomi Sevander i stadsstyrelsens koncernsektion

        beviljade Elisa Gebhard avsked från förtroendeuppdraget som personlig ersättare för Nasima Razmyar och valde Thomas Wallgren till personlig ersättare för Nasima Razmyar i stadsstyrelsens koncernsektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 4.3.2020

2

Eroilmoitus 4.3.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 5.6.2019 (187 §) Elisa Gebhard (SDP) till personlig ersättare för Nasima Razmyar och Thomas Wallgren (SDP) till personlig ersättare för Tomi Sevander i stadsstyrelsens koncernsektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Thomas Wallgren och Elisa Gebhard anhåller 4.3.2020 om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion. Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har framfört ett önskemål att byta ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion så att Thomas Wallgren i fortsättningen fungerar som personlig ersättare för Nasima Razmyar och Elisa Gebhard som personlig ersättare för Tomi Sevander.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 4.3.2020

2

Eroilmoitus 4.3.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.03.2020 § 197

HEL 2020-002904 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Thomas Wallgrenille eron kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Tomi Sevanderin henkilökohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee Tomi Sevanderin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Elisa Gebhardin sekä

        myöntää Elisa Gebhardille eron kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Nasima Razmyarin henkilökohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee Nasima Razmyarin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Thomas Wallgrenin vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566