Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2020

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/3

 

08.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 108

Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenten valinta

HEL 2020-002904 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

        myönsi Thomas Wallgrenille eron kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Tomi Sevanderin henkilökohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valitsi Tomi Sevanderin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Elisa Gebhardin sekä

        myönsi Elisa Gebhardille eron kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Nasima Razmyarin henkilökohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valitsi Nasima Razmyarin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Thomas Wallgrenin vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 4.3.2020

2

Eroilmoitus 4.3.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 5.6.2019 § 187 Elisa Gebhardin (SDP) Nasima Razmyarin henkilökohtaiseksi varajäseneksi ja Thomas Wallgrenin (SDP) Tomi Sevanderin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Thomas Wallgren ja Elisa Gebhard pyytävät 4.3.2020 eroa kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimista. SDP:n valtuustoryhmä on toivonut mahdollisuutta vaihtaa konsernijaoston varajäseniä kaupunginhallituksen varajäsenyyksiä vastaavaksi siten, että Thomas Wallgren toimisi jatkossa Nasima Razmyarin henkilökohtaisena varajäsenenä ja Elisa Gebhard Tomi Sevanderin henkilökohtaisena varajäsenenä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 4.3.2020

2

Eroilmoitus 4.3.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.03.2020 § 197

HEL 2020-002904 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Thomas Wallgrenille eron kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Tomi Sevanderin henkilökohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee Tomi Sevanderin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Elisa Gebhardin sekä

        myöntää Elisa Gebhardille eron kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Nasima Razmyarin henkilökohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee Nasima Razmyarin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Thomas Wallgrenin vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566