Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2020

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/13

 

08.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 118

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2020-004824, 2020-004826, 2020-004827

Päätös

Ryhmäaloitteet

        Feministisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelman luomisesta Helsingille koronan jälkeiseen aikaan

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Sinikka Vepsän aloite HUSLAB näytteenottopisteen perustamisesta Jakomäen terveysasemalle
 

        valtuutettu Sinikka Vepsän aloite historiallisesti arvokkaan Laiholan talon kunnostamisesta takaisin asuinkäyttöön

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566