Helsingfors stad

Protokoll

7/2020

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/13

 

08.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 118

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2020-004824, 2020-004826, 2020-004827

Beslut

Gruppmotioner

        Gruppmotion av Feministiska partiets fullmäktigegrupp om ett program för social återuppbyggnad i Helsingfors för tiden efter corona

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Sinikka Vepsä om ett provtagningsställe för HUSLAB till Jakobacka hälsostation
 

        Motion av ledamoten Sinikka Vepsä om iståndsättning av det historiskt värdefulla huset Laihola tillbaka i bostadsbruk

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566