Helsingfors stad

Protokoll

4/2020

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/3

 

26.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 54

Frågestund

Beslut

Under frågestunden togs upp ledamoten Terhi Koulumies fråga om beredskapen inför en coronavirusepidemi och ledamoten Atte Harjannes fråga om anpassningen av staden till klimatförändringen.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566