Helsingfors stad

Protokoll

4/2020

1 (5)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/13

 

26.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 64

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om utvidgning av specialsimkortet till lymfödempatienter

HEL 2019-010086 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sami Muttilainen och 45 andra ledamöter föreslår i sin motion att idrottsservicens specialsimkort ska beviljas också personer med lymfödem.

Stadsstyrelsen konstaterar att möjligheterna att utvidga specialsimkortet till lymfödempatienter granskas när kriterierna för beviljande av simkortet i sin helhet nästa gång behandlas av kultur- och fritidsnämnden. Ett förslag till kriterier för specialsimkortet, som bygger på yrkesmässiga bedömningar och är jämlik för alla diagnosgrupper, föreläggs nämnden år 2020. Avsikten är att de nya kriterierna tas i bruk från och med ingången av år 2021.

Kriterierna för beviljande av specialsimkortet och motionerna och förslagen med anknytning till kortet har hittills behandlats separat, vid behov av en multiprofessionell arbetsgrupp som har utarbetat en framställning om kriterierna till kultur- och fritidsnämnden. I fortsättningen samlas arbetsgruppen vartannat år och beslutar om kriterierna.

Arbetsgruppen har hittills omfattat flera yrkespersoner inom hälso- och sjukvården och stadens handikappombudsman. Härigenom har man velat säkerställa att kriterierna för specialsimkortet bereds av personer som har den bästa förmågan att bedöma de olika diagnos- och handikappgruppernas behov av specialsimkort och om vattengymnastik kan vara av särskild nytta jämfört med andra motionsformer.

Stadsstyrelsen anser att man inte ska fatta beslut om kriterier som gäller enskilda diagnosgrupper utan att höra den multiprofessionella arbetsgruppens åsikt.

Kultur- och fritidsnämnden har gett utlåtande i ärendet. Stadsstyrelsens svar stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 12.02.2020 § 38

HEL 2019-010086 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 81

HEL 2019-010086 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

27.01.2020 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 17.12.2019 § 204

HEL 2019-010086 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata valtuustoaloitteessa esitettyä lisäystä erityisuimakortin kriteereihin. Lautakunta edellyttää erityisuimakortin myöntämiskriteerien tuomista päätöksentekoon jatkossa aina kahden vuoden välein.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että lymfedeemaa sairastavien henkilöiden lisäämistä erityisuimakortin piiriin tarkastellaan, kun kriteerit ovat kokonaisuudessaan seuraavan kerran käsittelyssä lautakunnassa.

Erityisuimakortin myöntämiskriteerit ja korttiin liittyvät aloitteet sekä ehdotukset on käsitelty tähän saakka aina erikseen, tarpeen mukaan perustetussa moniammatillisessa työryhmässä, joka on laatinut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle esityksen kriteereistä. Jatkossa työryhmän on suunniteltu kokoontuvan ja kriteereitä päivitettävän joka toinen vuosi, jolloin kriteeristössä voidaan ottaa nykyistä kattavammin huomioon tietoperustaiset tarpeet eri diagnoosien osalta.

Työryhmätyöskentelyssä on ollut mukana useita terveydenhuollon ammattilaisia sekä Helsingin kaupungin vammaisasiamies. Tällä on haluttu varmistaa, että erityisuimakortin kriteerejä ovat valmistelleet henkilöt, jotka parhaiten pystyvät arvioimaan eri diagnoosi- ja vammaisryhmien tarvetta erityisuimakorttiin sekä sitä, onko vesiliikunnasta näiden henkilöiden toimintakyvylle erityistä hyötyä verrattuna muihin mahdollisiin liikuntamuotoihin.

Edellisen kerran erityisuimakortti-työryhmä perustettiin 28.11.2018 ja ryhmän esittämät erityisuimakortin kriteerit hyväksyttiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 18.6.2019, § 125. Työryhmä kokoontuu vastaisuudessa säännöllisesti kahden vuoden välein siten, että päivitetty, kaikkia tasapuolisesti kohteleva esitys erityisuimakortin kriteereistä tuodaan lautakunnan päätettäväksi vuonna 2020 ja päämääränä on, että uudet kriteerit ovat käytössä vuoden 2021 alusta. Kriteereistä ei tulisi lautakunnassa tehdä erillispäätöksiä koskien yksittäisiä diagnoosiryhmiä huomioimatta moniammatillisen työryhmän näkemystä asiaan.

Käsittely

17.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen:
Poistetaan lausuntoehdotuksen kaksi ensimmäistä kappaletta ja lausunnon alkuun lisätään:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa erityisuimakortin myöntämistä myös lymfedeemapotilaille 1.1.2020 alkaen.

Lisäksi lausunnon lopusta poistetaan kaksi viimeistä kappaletta.

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Heimo Laaksonen: Lautakunta esittää päätöksentekoon kirjattavaksi ja merkittäväksi, että työryhmä käsittelee erityisuimakortit vuotta aiottua aikaisemmin, ja päivitetty, kaikkia tasapuolisesti kohteleva esitys tuodaan lautakunnan päätettäväksi jo vuonna 2020, päämääränä ottaa uusi ohjeistus käyttöön vuoden 2021 alusta.

Kannattaja: Otto Meri

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta esittää päätöksentekoon kirjattavaksi ja merkittäväksi, että työryhmä käsittelee erityisuimakortit vuotta aiottua aikaisemmin, ja päivitetty, kaikkia tasapuolisesti kohteleva esitys tuodaan lautakunnan päätettäväksi jo vuonna 2020, päämääränä ottaa uusi ohjeistus käyttöön vuoden 2021 alusta.

Jaa-äänet: 4
Tuomas Finne, Otto Meri, Terhi Peltokorpi, Tomi Sevander

Ei-äänet: 6
Mika Ebeling, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa

Tyhjä: 2
Arja Karhuvaara, Laura Varjokari

Poissa: 1
Silja Borgarsdóttir Sandelin

Lautakunta hyväksyi Heimo Laaksosen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 4 - 6 (2 tyhjää, 1 poissa).

Sami Muttilainen jätti asiaan eriävän mielipiteen seuraavilla perusteluilla:

Lautakunta voi aina käyttää harkintaansa ja vastuutaan. Tämä lautakunta ei halua sitä mitä ilmeisemmin tehdä.

Lautakunnan jäsenenä en saanut viime keväänä selitystä miksei lymfedeemapotilaille myönnetä erityisuimakorttia ja yritin palauttaa asian käsittelyyn. En saanut siihen varsinaista vastausta tänäänkään.

Liikuntapalveluiden työryhmä on rajannut ja myöntänyt erityisuimakortin rintasyövästä toipuville potilaille, mutta Ihminen ei ole oikeutettu erityisuimakorttiin vaikka diagnoosi olisi sama "vesirajan alapuolella". HUS:n hoito-ohjeella, Vodder-lymfaterapeutin, Kansainvälisen Dr Vodder -akatemian sertifioidun opettajan lausunnolla ei tunnu olevan lautakunnalle tai työryhmälle merkitystä.

"Tehdään liikkuminen helpoksi ja houkuttelevaksi tarjoamalla apua ja tukea sekä tuottamalla houkuttelevia sisältöjä."

- Suora lainaus kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelmasta vuodelle 2020.

03.12.2019 Pöydälle

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Tarja Vartiainen, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87509

tarja.vartiainen(a)hel.fi

Marjo Rantala, projektikoordinaattori, puhelin: 310 20352

marjo.a.rantala(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566