Helsingfors stad

Protokoll

4/2020

1 (7)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/7

 

26.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 58

Överföring av anslag för driftsekonomin och av ett investeringsanslag i 2020 års budget

HEL 2020-000934 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade överföra anslag i 2020 års budget enligt följande:

Från budgetmomentet 1 30 01, Stadsstyrelsens dispositionsmedel, totalt 4 558 000 euro för att genomföra löneutvecklingsplanen till budgetmomenten

1 40 01, Stadskansliet

32 000 euro

2 10 01, Fostran och utbildning

1 913 000 euro

3 10 01, Stadsstruktur

81 000 euro

3 10 02, Byggnader

223 000 euro

3 10 03, Bostadsproduktion

70 000 euro

5 10 01, Social- och hälsovård

2 239 000 euro

 

Från budgetmomentet 1 40 01, Stadskansliet, totalt 380 000 euro för att genomföra åtgärderna för det engelskspråkiga utvecklingsprogrammet till budgetmomenten

2 10 01, Fostran och utbildning

120 000 euro

4 10 01, Kultur och fritid

180 000 euro

5 10 01, Social- och hälsovård

80 000 euro

 

Från budgetmomentet 4 10 01, Kultur och fritid (resultatenhet 2910000), 110 000 euro till budgetmomentet 1 50 03, Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition (resultatenhet 10000710), för projektet angående det kinesiska nyåret.

Från budgetmomentet 8 01 01, Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt planläggningsersättningar, till stadsmiljönämndens disposition, totalt 1 500 000 euro till budgetmomentet 8 04 01, Parker och friluftsområden, till stadsmiljönämndens disposition.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1

Palkkakehityssuunnitelma

2

Englanninkielisten palveluiden kehittämisohjelma

3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.1.2020

4

Kaupunkiympäristölautakunta 11.6.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Driftsekonomidelen

Finansiering av genomförandet av löneutvecklingsplanen 2020

Genomförandet av stadens löneutvecklingsplan fortsätter 2020. Löneutvecklingsplanen har gjorts upp utifrån utredningarna om höjningsbehovet. I utredningarna kartlades de mest kritiska yrkesgrupperna som ett samarbete mellan ledningen för sektorerna, förvaltningarna och affärsverken och personalsakkunniga samt stadskansliet.

Syftet med löneutvecklingsplanen är att öka stadens attraktionskraft som arbetsgivare samt att planmässigt höja lönen, särskilt för de yrkesgrupper där lönekonkurrenskraften och således tillgången till kunnig personal är en utmaning för staden.

De planenliga löneförhöjningarna har riktats till läkare och vårdpersonal (hälsovårdare, sjukskötare, primär- och närvårdare) vid hälsostationer samt läkare inom sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster, olika undervisningsuppgifter inom småbarnspedagogiken och vissa uppgifter inom eftermiddagsverksamheten för utvecklingsstörda. Dessutom har löneförhöjningar riktats till stadsmiljösektorn, affärsverket byggtjänsten och vissa av stadskansliets uppgifter inom byggbranschen.

Genom personaldirektörens beslut daterade 11.12.2019, 16.12.2019, 17.12.2019, 23.12.2019, 31.12.2019 och 9.1.2020 har löneförhöjningarna riktats till cirka 3 500 uppgifter i enlighet med löneutvecklingsplanen.

Staden har reserverat 5 miljoner euro i budgeten för år 2020 för genomförandet av löneutvecklingsplanen. Anslagen överförs från stadsstyrelsens dispositionsmedel till sektorerna och stadskansliet för de planenliga löneförhöjningarna.

Anslag på totalt 4 558 000 euro bör få överföras från budgetmomentet 1 30 01, Stadsstyrelsens dispositionsmedel, till budgetmomenten 1 40 01, Stadskansliet, 32 000 euro, 2 10 01, Fostran och utbildning, 1 913 000 euro, 3 10 01, Stadsstruktur, 81 000 euro, 3 10 02, Byggnader, 223 000 euro, 3 10 03, Bostadsproduktion, 70 000 euro och 5 10 01, Social- och hälsovård, 2 239 000 euro.

Finansiering av utvecklingsprogrammet för service på engelska

Borgmästaren tillsatte 1.2.2019 (§ 23) en arbetsgrupp för att utreda utvecklingen av stadens service på engelska. Arbetsgruppens uppgift var att utarbeta ett förslag om sådana centrala tjänster som ska finnas tillgängliga också på engelska samt att bereda en åtgärdsförteckning med faser om hur genomförandet ska gå till i praktiken. På grundval av arbetsgruppens utredning inrättades ett program för utveckling av tjänster på engelska som offentliggjordes 2.10.2019.

Programmets syfte är att förbättra kommunikationen och marknadsföringen om stadens service på engelska. Samtidigt kommer programmets åtgärder att öka antalet tjänster på engelska och bidra till personalens kompetens och tillgången till service. Programmet omfattar totalt 23 åtgärder och alla sektorer och centralförvaltningen deltar i genomförandet av dem.

Genom de åtgärder som tas upp i utvecklingsprogrammet ökar tillgången till utbildningstjänster för personer som flyttar till Finland. Klienterna får dessutom information om Helsingfors stads utbildningstjänster på ett effektivare sätt. Till fostrans- och utbildningssektorn riktas totalt 120 000 euro, varav ett årsverke, det vill säga 60 000 euro, reserveras för att stödja sektorns kommunikation, särskilt utveckling av den engelska språkversionen av webbplatsen och andra kommunikationskostnader. Dessutom reserveras ett årsverke, 60 000 euro, för lönekostnader för en koordinator och övriga kostnader. Koordinatorn arbetar som rådgivare för engelskspråkiga helsingforsare i frågor som gäller ansökning till skolor och studieplatser.

Tillgången till hobbyer påverkar trivsamheten i Helsingfors. Därför har man i programmet särskilt satsat på att kommunicera effektivare om tjänsterna och att öka hobbymöjligheterna på engelska, särskilt för barn. Till kultur- och fritidssektorn riktas totalt 180 000 euro, varav ett årsverke, det vill säga 60 000 euro, reserveras för att stödja sektorns kommunikation, särskilt utveckling av kursanmälningsrelaterad kommunikation och övrig kommunikation på engelska samt andra kommunikationskostnader. Dessutom reserveras 120 000 euro för köpta tjänster med tanke på utvecklande av de övriga tjänsterna på engelska och av kommunikationen på engelska i form av köpta tjänster.

Till programmets syften hör att förbättra tillgången till social- och hälsovårdstjänster genom att utveckla personalens kompetens samt materialet och kommunikationen på engelska. Till social- och hälsovårdssektorn riktas totalt 80 000 euro, varav 20 000 euro reserveras för kostnader för översättning av bland annat anvisningar, blanketter och andra oumbärliga dokument som ges till klienterna. Dessutom reserveras ett årsverke, det vill säga 60 000 euro, till att producera och utveckla kommunikationen på engelska samt till andra kommunikationskostnader.

Förutom det som nämnts ovan satsar stadskansliet totalt 220 000 euro på att särskilt utveckla rådgivningen och kommunikationen på engelska. För stadskansliets kommunikationsavdelning reserveras ett årsverke, 60 000 euro, till att utveckla kommunikationen på engelska och till andra kommunikationskostnader. Dessutom reserveras en personalresurs, 80 000 euro, för stadskansliets näringslivsavdelning till att stödja rådgivningen på engelska och till andra kostnader. För näringslivsavdelningen reserveras även 80 000 euro för kommunikation bland annat som stöd för arbetet vid International House Helsinki och arbetskrafts- och invandrarenheten samt till andra kommunikationskostnader.

Anslag på totalt 380 000 euro bör överföras från budgetmomentet 1 40 01, Stadskansliet, till budgetmomenten 2 10 01, Fostran och utbildning, 120 000 euro, 4 10 01, Kultur och fritid, 180 000 euro och 5 10 01, Social- och hälsovård, 80 000 euro.

Anslag för ett evenemang som grundar sig på ett partnerskapsavtal

Från och med 2020 ska ansvaret för att arrangera den kinesiska nyårsfesten enligt överenskommelse överföras från kulturcentret Caisa vid kultur- och fritidssektorn till Helsingfors evenemangsstiftelse. Enligt kostnadsberäkningen anvisades 110 000 euro från kulturcentret Caisas driftsekonomi till att ordna evenemanget 2019.

Totalt 110 000 euro av anslaget bör få överföras från budgetmomentet 4 10 01, Kultur och fritid (resultatenhet 2910000), till budgetmomentet 1 50 03, Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition (resultatenhet 10000710).

Investeringsdelen

Ett föravtal har förhandlats med Helsinki Stadion Management Oy om att säga upp arrendeavtalet för Tölö bollplans plan nummer 7 i förtid. För att skyldigheterna i avtalet ska iakttas krävs sådana åtgärder på Tölö bollplansområden som tryggar utövningen av fotbollsverksamhet i Tölö. En av dessa åtgärder är ombyggnaden av bollplan nummer 1. För ombyggnaden överförs enligt förslaget 1 500 000 euro från tjänsten tomter och utveckling av markegendomens markförvärvsanslag till investeringar i idrottsplatser.

Totalt 1 500 000 euro bör få överföras från budgetmomentet 8 01 01, Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt planläggningsersättningar, till stadsmiljönämndens disposition, till budgetmomentet 8 04 01, Parker och friluftsområden, till stadsmiljönämndens disposition.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1

Palkkakehityssuunnitelma

2

Englanninkielisten palveluiden kehittämisohjelma

3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.1.2020

4

Kaupunkiympäristölautakunta 11.6.2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Stadskansliet

Fostrans- och utbildningssektorn

Stadsmiljösektorn

Kultur- och fritidssektorn

Social- och hälsovårdssektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2020 § 96

HEL 2020-000934 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2020 talousarvion määrärahoja seuraavasti:

Talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, yhteensä 4 558 000 euroa palkkakehityssuunnitelman toteuttamiseksi talousarviokohdille

1 40 01, Kaupunginkanslia

32 000 euroa

2 10 01, Kasvatus ja koulutus

1 913 000 euroa

3 10 01, Kaupunkirakenne

81 000 euroa

3 10 02, Rakennukset

223 000 euroa

3 10 03, Asuntotuotanto

70 000 euroa

5 10 01, Sosiaali- ja terveyspalvelut

2 239 000 euroa

 

Talousarviokohdalta 1 40 01, Kaupunginkanslia, yhteensä 380 000 euroa  englanninkielisen kehittämisohjelman toimenpiteiden toteuttamiseksi talousarviokohdille

2 10 01, Kasvatus ja koulutus

120 000 euroa

4 10 01, Kulttuuri ja vapaa-aika

180 000 euroa

5 10 01, Sosiaali- ja terveyspalvelut

80 000 euroa

 

Talousarviokohdalta 4 10 01, Kulttuuri ja vapaa-aika (tulosyksikkö 2910000) 110 000 euroa talousarviokohdalle 1 50 03, Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi (tulosyksikkö 10000710) Kiinalainen uusivuosi hankkeeseen.

Sekä talousarviokohdalta 8 10 01, Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi yhteensä 1 500 000 euroa talousarviokohdalle 8 04 01, Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566