Helsingfors stad

Protokoll

4/2020

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/12

 

26.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 63

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om utbildning i förebyggande av diskriminering och hatretorik

HEL 2019-007160 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Heli Rantanen, interaktionschef, telefon: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Alviina Alametsä och 23 andra undertecknare föreslår i sin motion att Helsingfors stad i samband med ett fullmäktigesammanträde ordnar en för alla ledamöter gemensam, expertdriven utbildning om principerna för ett tryggare rum och förebyggande av diskriminering och hatretorik.

Stadsstyrelsen konstaterar att möjligheten att delta i den politiska diskussionen bör tryggas för alla kommuninvånare. Enligt en utredning vid inrikesministeriet (2019) har en tredjedel av de kommunala beslutsfattarna varit föremål för hatretorik på grund av sina förtroende- eller tjänsteuppdrag, och att uppleva hatretorik eller hotet av sådan minskar villigheten eller modet att delta i den offentliga diskussionen och den politiska verksamheten. Enligt utredningen utsätts kvinnor och personer som hör till olika minoriteter oftare än andra för hatretorik.

Hatretorik och diskriminering inskränker demokratin och det är därför viktigt att fästa uppmärksamhet vid dessa också i kommunens beslutsfattande. Beslutsfattarna behöver information och verktyg för att känna igen hatretorik och diskriminering och metoder för att förminska fenomenet. Stadens uppgift är att erbjuda vetenskaplig information till stöd för beslutsfattandet och i den här rollen stöder den beslutsfattarna också i förminskandet av hatretoriken och diskrimineringen.

I motionen föreslås utbildning för ledamöterna i samband med ett fullmäktigesammanträde. Helsingfors stadsfullmäktigeledamöter samlas regelbundet på gemensamma fullmäktigeseminarier där man behandlar aktuella saker av olika karaktär. Temat att förebygga diskriminering och hatretorik kan lyftas fram då innehållet för de kommande fullmäktigeseminarierna planeras.

Förslaget har beretts i samverkan mellan stadskansliets kommunikationsavdelning, förvaltningsavdelning samt ekonomi- och planeringsavdelningens enhet för strategier och utveckling.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Heli Rantanen, interaktionschef, telefon: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 12.02.2020 § 36

HEL 2019-007160 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Heli Rantanen, interaktionschef, telefon: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 49

HEL 2019-007160 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566