Helsingfors stad

Protokoll

4/2020

1 (2)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/24

 

26.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 75

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2020-002453, 2020-002454, 2020-002455, 2020-002456, 2020-002457, 2020-002458, 2020-002460, 2020-002461, 2020-002462, 2020-002463, 02020-002464

Beslut

Budgetmotioner

        Budgetmotion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om en idrottsplats vid Marinparkens friluftsstig på Skatudden
 

        Budgetmotion av ledamoten Seija Muurinen om iståndsättning av lekplatsen i Marinparken på Skatudden
 

        Budgetmotion av ledamoten Matias Pajula om ökning av undervisningen i A2-språk till två årsveckotimmar i årskurs 3
 

        Budgetmotion av ledamoten Matias Pajula om fler behållare för återvinning av plast till insamlingsplatserna
 

        Budgetmotion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om en nybyggnad till lekparken Trumpetti i Gamlas
 

        Budgetmotion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om en konstisbana till Nordsjö
 

        Budgetmotion av ledamoten Pauliina Saares m.fl. om anslag till ett försök med modellen om multiprofessionellt uppsökande ungdomsarbete
 

        Budgetmotion av ledamoten Petra Malin m.fl. om kostnader för underhållet av Östra Böle

Gruppmotioner

        Gruppmotion av den socialdemokratiska fullmäktigegruppen om ökning av utnyttjandet av kollektivtrafiken

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Alviina Alametsä m.fl. om utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa för elever och lärare
 

        Motion av ledamoten Eveliina Heinäluoma m.fl. om placering av HST:s huvudkontor i Jokerkvarteret i Östra centrum

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566