Helsingfors stad

Protokoll

4/2020

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/16

 

26.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 67

Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om effektivisering av den individuella rehabiliteringen för seniorer som bor hemma

HEL 2019-010084 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

2

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 13.11.2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Arja Karhuvaara och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att man ska effektivisera den individuella rehabiliteringen för seniorer som bor hemma.

Stadsstyrelsen konstaterar att de i motionen nämnda tjänsterna och andra tjänster för de äldre numera utvecklas helhetsmässigt. Till den linje som har utstakats i stadsstrategin 2017–2021 hör att stärka de äldres funktionsförmåga och möjligheter att delta. Målet är att det så länge som möjligt ska vara meningsfullt att bo hemma.

De äldres funktionsförmåga stärks bland annat i enlighet med stadens seniorprogram samt motions- och rörlighetsprogrammet. Man ingår motionsavtal med hemvårdsklienter. Servicen kan också ordnas så att den är tillgänglig under bedömningsperioden i anslutning till multiprofessionell rehabilitering eller under effektiverad hemrehabilitering. Dessutom kan man ordna rehabiliterande dagverksamhet och intensivrehabilitering samt distansrehabilitering digitalt.

Rehabiliteringsservicen planeras tillsammans med klienten i alla stadier av vårdkedjan. Servicen är tillgänglig också för familjer som berörs av anhörigvården.

Social- och hälsovårdssektorn har gett ett utlåtande i ärendet. Stadsstyrelsens svar stämmer överens med sektorns utlåtande.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

2

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 13.11.2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 12.02.2020 § 42

HEL 2019-010084 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 55

HEL 2019-010084 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566