Helsingfors stad

Protokoll

4/2020

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/11

 

26.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 62

Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om en applikation som underlättar röstningen för helsingforsarna

HEL 2019-007155 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Heli Rantanen, interaktionschef, telefon: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Fatim Diarra och 18 andra undertecknare föreslår i sin motion att staden utreder om Helsingfors ensamt eller med lämpliga samarbetspartner kan producera en applikation som underlättar röstningen för helsingforsarna och särskilt unga.

Stadsstyrelsen konstaterar att Helsingfors stad sedan år 2011 har producerat data om röstningsområden och röstningsställen i samband med kommunal-, riksdags-, president- och EU-valen på huvudstadsregionens servicekarta (http://servicekarta.hel.fi/). Informationen om röstningsstället kan hittas på servicekartan genom att skriva ordet ”röstning” eller ”röstningsställen” i sökfältet. Sökresultatet syns på kartan i form av symboler, och de noggrannare uppgifterna blir synliga då man klickar på symbolerna. Utöver röstningsställets adress får användaren se öppettiderna för röstningsstället. Servicekartan ger också ut information om att den röstande inte kan välja sitt röstningsställe på valdagen, utan att informationen kommer från befolkningsregistret. Det här är inte nödvändigtvis självklart för dem som röstar för första gången.

Servicekartans vy över röstningsställen kan också sparas som ett färdigt förslag exempelvis på en webbsida eller som en länk till olika kommunikationskanaler, sociala medier och andra elektroniska kommunikationsmedel. På så sätt kan användaren på en gång granska alla de platser där det är möjligt att rösta. Tjänsten har gjorts enligt principerna för responsiv webbdesign, dvs. den fungerar i mobilenheter, vilket är viktigt särskilt då de gäller unga användare.

På Helsingfors stads webbplats finns grundinformation till stadsborna om val och dessutom produceras en särskild valsida för aktuella val. På webbplatsen munstadi.fi som riktas till unga finns information om ungdomsrådsvalet. I den kommande uppdateringen av webbplatsen hel.fi och dess sökfunktioner fästs bättre uppmärksamhet vid möjligheten att hitta material som hänför sig till valen, både på servicekartan och på stadens webbsidor.

De ungas valdeltagande och intresse för samhälleligt påverkande främjas i skolorna både under valen och även under åren utan val. På webben upprätthålls initiativkanalen Krut som riktas till helsingforsare under 18 år och en egen medborgarbudgeteringsplattform för ungdomar som en del av webbplatsen omastadi.hel.fi. Via dem kan helsingforsare under 18 år påverka stadens verksamhet. I samband med nationella och kommunala val omfattar Krutverksamheten valturnéer till skolor. Staden har i samverkan med Helsingfors partipolitiska ungdomsorganisationer ordnat valpanelevenemang för grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter på andra stadiet i Helsingfors inför kommunal-, riksdags- och Europaparlamentsval. Under år utan val ordnas Politiktorg, genom vilka eleverna får information om påverkande via politiska partier.

Svaret har beretts i samverkan mellan enheterna delaktighet och rådgivning och innehållsproduktion vid stadskansliets kommunikationsavdelning, informationsförvaltning och förändringsbyrån vid stadskansliets strategiavdelning och ungdomsenheten vid kultur- och fritidssektorn.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Heli Rantanen, interaktionschef, telefon: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 12.02.2020 § 35

HEL 2019-007155 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Heli Rantanen, interaktionschef, telefon: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 48

HEL 2019-007155 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566