Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2020

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/24

 

26.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 75

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2020-002453, 2020-002454, 2020-002455, 2020-002456, 2020-002457, 2020-002458, 2020-002460,2020-002461, 2020-002462, 2020-002463,02020-002464

Päätös

Talousarvioaloitteet

        valtuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloite liikuntapisteen sijoittamisesta Katajanokan Laivastopuiston ulkoilupolun varrelle
 

        valtuutettu Seija Muurisen talousarvioaloite Katajanokan Laivastopuiston leikkipaikan kunnostamisesta
 

        valtuutettu Matias Pajulan talousarvioaloite A2-kielen opetuksen lisäämisestä 3. vuosiluokalla 2 vuosiviikkotuntiin
 

        valtuutettu Matias Pajulan talousarvioaloite muovinkeräysastioiden lisäämisestä kierrätyspisteille
 

        valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloite leikkipuisto Trumpetin uudisrakennuksen rakentamiseksi Kannelmäkeen
 

        valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloite tekojääradan rakentamisesta Vuosaareen
 

        valtuutettu Pauliina Saareksen ym. talousarvioaloite määrärahan osoittamisesta moniammatillisen liikkuvan nuorisotyön mallin kokeiluun
 

        valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloite Itä-Pasilan alueen ylläpidon kustannuksista

 

Ryhmäaloitteet

        Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite joukkoliikenteen käytön kasvattamisesta

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Alviina Alametsän ym. aloite mielenterveyden ensiapukoulutuksesta oppilaille ja opettajille
 

        valtuutettu Eveliina Heinäluoman ym. aloite HKL:n pääkonttorin sijoittamisesta Itäkeskuksen Jokerikorttelin yhteyteen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566