Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2020

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/9

 

26.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 60

Vuonna 2019 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon

HEL 2020-000774 T 02 02 00

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta asia poistettiin esityslistalta.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta asia poistettiin esityslistalta hallintosäännön 29 luvun 8 §:n mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2020 § 98

HEL 2020-000774 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2020 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-luku/kohta

 
euroa

1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat

11 108 000

1 40 01 Kaupunginkanslia

8 050 000

1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi

 
60 000

 

 

Käyttötalousosa yhteensä

19 218 000

 

TA-luku/kohta

 
euroa

8 01 Kiinteä omaisuus

 

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

 
2 561 000

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi

 
8 229 000

 

 

8 02 Rakennukset

 

8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylk käytettäväksi

34 000 000

8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi

 
1 865 000

 

 

8 03 Kadut ja liikenneväylät

 

8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi

 
4 040 000

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi

481 000

 

 

8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta

 

8 05 01 Keskushallinto

13 918 000

8 05 02 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

18 040 000

8 05 03 Kaupunkiympäristön toimiala

8 220 500

8 05 04 Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala

3 080 000

8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala

3 501 000

 

 

8 06 Arvopaperit

28 369 000

 

 

8 07 Muu pääomatalous

 

8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

 
3 010 000

8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi

1 000 000

 

 

Investointiosa yhteensä

128 120 000

 

 

TA-luku/kohta

 
euroa

9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

 

9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

27 587 000

 

 

Rahoitusosa yhteensä

27 587 000

 

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 19,218 milj. euroa ja investointiosassa 128,120 milj. euroa sekä rahoitusosassa 27,587 milj. euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 3 010 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566