Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2020

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/12

 

26.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 63

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite koulutuksen järjestämisestä valtuutetuille syrjinnän ja vihapuheen ehkäisemiseksi

HEL 2019-007160 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Alviina Alametsä ja 23 muuta allekirjoittajaa esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki järjestää valtuuston kokouksen yhteyteen kaikille valtuutetuille asiantuntijavetoisen koulutuksen turvallisemman tilan periaatteista ja syrjinnän ja vihapuheen ehkäisemisestä.

Kaupunginhallitus toteaa, että poliittiseen keskusteluun osallistuminen pitää turvata kaikille kuntalaisille. Sisäministeriön selvityksen (2019) mukaan kolmannes kuntapäättäjistä on ollut vihapuheen kohteena luottamus- tai virkatehtäviensä takia, ja vihapuheen kokeminen tai sen uhka vähentää halukkuutta tai uskallusta osallistua julkiseen keskusteluun ja poliittiseen toimintaan. Selvityksen perusteella naiset ja erilaisiin vähemmistöihin kuuluvat joutuvat vihapuheen kohteeksi muita useammin.

Vihapuhe ja syrjintä kaventavat demokratiaa, ja siksi niihin on tärkeää kiinnittää huomiota myös kunnan päätöksenteossa. Päättäjät tarvitsevat tietoa ja välineitä vihapuheen ja syrjinnän tunnistamiseksi ja keinoja, miten ilmiötä voitaisiin vähentää. Kaupungin tehtävänä on tarjota tutkittua ja selvitettyä tietoa päätöksenteon tueksi, ja tässä roolissaan se tukee päättäjiä myös vihapuheen ja syrjinnän vähentämisessä.

Aloitteessa on esitetty valtuutetuille koulutusta valtuuston kokouksen yhteyteen. Helsingin kaupunginvaltuutetut kokoontuvat säännöllisesti yhteisiin valtuustoseminaareihin, joissa käsitellään vaihtelevia ajankohtaisia aiheita. Vihapuheen ja syrjinnän ehkäisemisen teema voidaan ottaa esille, kun tulevien valtuustoseminaarien sisältöjä suunnitellaan.

Vastaus on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian viestintäosaston, hallinto-osaston sekä talous- ja suunnitteluosaston strategia- ja kehitysyksikön kanssa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 12.02.2020 § 36

HEL 2019-007160 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 49

HEL 2019-007160 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566