Helsingfors stad

Protokoll

3/2020

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/23

 

12.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 47

Den av ledamoten Juhani Strandén väckta motionen om parkbänkar till Antängen

HEL 2019-010081 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Juhani Strandén och 19 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska ordna tillräckligt med bänkar på Antängen i Gamlas, så att det ska vara möjligt att pausa och de äldre vågar gå ut och gå.

Stadsstyrelsen konstaterar att stadsmiljösektorns underhållstjänst placerar ut 2–3 nya bänkar på Antängen. Det slutliga antalet bänkar och deras placering avgörs i en parkplan för området, som utarbetas senare.

Stadsmiljösektorn håller för tillfället på att utarbeta en områdesplan för Kårböle, och i det sammanhanget har man observerat att Antängens område är i behov av planering. I invånarenkäten som gjordes i samband med områdesplanen lyftes Antängen fram som ett område som behöver utvecklas, och behovet av fler bänkar framgick.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Stadsstyrelsens svar stämmer överens med nämndens utlåtande.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 60

HEL 2019-010081 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 649

HEL 2019-010081 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Puistonpenkkien lisääminen Antinniityn puistoon on kannatettavaa ja tärkeää.

Aloitteessa esitetään, että kaupungin strategian mukaisesti liikkumista tulee lisätä kaupungissa. Lisäämällä penkkejä Antinniityn puistoon tuettaisiin ikääntyvän väestön liikkumismahdollisuuksia. Vanhusten ja huonokuntoisten liikunnan tukeminen tuo myös säästöjä kansanterveydelle. Aloitteessa todetaan lisäksi, että monet huonokuntoiset ja liikuntarajoitteiset vanhukset eivät jaksa lähteä ulos liikkumaan, vaikka niin haluaisivatkin. Penkkien puuttuminen Kannelmäen Antinniityn puistossa heikentää vanhusväestön mahdollisuuksia tulla puistoon kävelylle. Lisäämällä penkkejä puistoon alueen vanhusväestön ulkoilumahdollisuudet parantuisivat penkkien tuomien lepopaikkojen myötä.

Antinniityn puistoon asennetaan loppuvuoden 2019 aikana ylläpidon toimesta 2-3 kappaletta uusia penkkejä. Kaupunkiympäristön toimialalla on parhaillaan tekeillä Kaarelan aluesuunnitelma. Aluesuunnitelmassa Antinniityn puisto on tunnistettu suunnittelutarvealueeksi. Aluesuunnitelman asukaskyselyssä Antinniitty nousi yhdeksi korjattavaksi ja kehitettäväksi puistokohteeksi. Samassa kyselyssä tunnistettiin myös puiston penkkien lisäämistarve.   

Akuuttiin puistopenkkien puutteeseen vastataan tämän syksyn aikana. Myöhemmin tehtävässä tarkemmassa puistosuunnittelussa ratkaistaan puiston penkkien lopullinen määrä ja sijoittuminen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Anu Lämsä, maisema-arkkitehti: 310 37479

anu.lamsa(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566