Helsingfors stad

Protokoll

3/2020

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/13

 

12.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 37

Den av ledamoten Matias Pajula väckta motionen om bestående yttrande- och närvarorätt för ungdomsrådets företrädare vid stadsfullmäktiges sammanträden

HEL 2019-007161 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Matias Pajulan aloite läsnäolo- ja puheoikeuden antamisesta nuorisoneuvoston edustajille valtuustoon

2

Lausunto 7.10.2019, Nuorisoneuvosto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Matias Pajula och 28 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors ska ge en permanent plats vid alla stadsfullmäktiges sammanträden till en företrädare för ungdomsrådet som medlemmarna i rådet sinsemellan väljer.

Stadsstyrelsen konstaterar att i enlighet med stadsstyrelsens beslut 24.6.2019 (§ 478) ges de företrädare för ungdomsrådet som medlemmarna i rådet sinsemellan väljer närvaro- och yttranderätt vid sektornämndernas sammanträden. Genom detta förfarande får ungdomarna större möjligheter att påverka och delta.

Under år 2020 fortsätter uppföljningen av erfarenheterna av att medlemmar i ungdomsrådet deltar vid nämndernas sammanträden och dessutom bedöms det hur förfarandet fungerar. Uppföljningen sker bland annat så att antalet närvarogånger granskas, likaså antalet anföranden och innehållet i dessa. Ungdomarnas företrädare rapporterar själva på ett frågeformulär sina erfarenheter från sammanträdena.

Hur förfarandet fungerar bedöms med separata förfrågningar om saken dels för ungdomarna, ledamöterna i organet och de tjänsteinnehavare och arbetstagare som deltagit i verksamheten, dels för de anställda inom ungdomsservicen som stöder ungdomsrådets verksamhet.

Dessutom utreds erfarenheterna från Tammerfors, Esbo, Vanda, Jyväskylä och andra jämförbara kommuner, där ledamöterna i ungdomsfullmäktige eller ungdomsrådet har permanent närvaro- och yttranderätt i fullmäktige. Innan försöket i nämnderna inleddes hörde sig Helsingfors för hos de andra städerna om jämförelsedata när det gäller nämndrepresentationen. Nu kan det göras en ny förfrågan om praxis och erfarenheter av deltagandet i fullmäktiges sammanträden.

Utifrån uppföljningen, bedömningen och jämförelsen bereds det en framställning om permanent närvaro- och yttranderätt för ungdomsrådets medlemmar vid stadsfullmäktiges sammanträden med tanke på bästa möjliga representativitet och med hänsyn till vad ungdomarna orkar. Det är meningen att besluten om en eventuell närvaro- och yttranderätt ska fattas före utgången av fullmäktigeperioden och att de ska träda i kraft vid ingången av den nya fullmäktigeperioden.

Under ungdomsrådets period 2020–2021 utreds dessutom olika sätt att säkerställa att ungdomsrådet så väl som möjligt representerar olika delar av staden och olika socioekonomiska grupper. Över kandidatuppställningen inför 2019 års val av ungdomsråd och över själva valet finns det statistik att tillgå, och med hjälp av den kan nuläget utredas. Eftersom ungdomsrådet utses genom val, går det inte direkt att påverka representativiteten. Syftet är därmed att speciellt lägga fokus på valförberedelserna och valarrangemangen, så att det ska vara som lätt som möjligt att kandidera och att rösta.

Ungdomsrådet har gett ett utlåtande i ärendet (bilaga 2). Ungdomsrådet instämmer med förslaget i motionen. Förfarandet skulle främja ungdomarnas delaktighet och hörande i stadens beslutsfattande. Många av stadsfullmäktiges viktiga beslut gäller ungdomar, varför det skulle vara nyttigt att höra ungdomsrådet allt oftare vid stadsfullmäktiges sammanträden.

Enligt 30 kap. 11 § i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter inom åtta månader. Om den utsatta tiden överskrids på grund av att stadsstyrelsen beslutar återremittera en motion för ny beredning, behandlas motionen vid det fullmäktigesammanträde efter den utsatta tiden då motioner nästa gång behandlas.

Stadsstyrelsen återremitterade 11.11.2019 (§ 765) ärendet för ny beredning på det sätt som framgår av beslutshistorien.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Matias Pajulan aloite läsnäolo- ja puheoikeuden antamisesta nuorisoneuvoston edustajille valtuustoon

2

Lausunto 7.10.2019, Nuorisoneuvosto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 50

HEL 2019-007161 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

11.11.2019 Palautettiin

04.11.2019 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566