Helsingfors stad

Protokoll

3/2020

1 (5)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/22

 

12.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 46

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om minskning av biltrafiken på Stora Robertsgatan

HEL 2019-009099 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Seija Muurinen och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska utreda på vilka sätt biltrafiken på Stora Robertsgatan kan minskas och gatan reserveras som en riktig gågata.

Stadsstyrelsen konstaterar att motordrivna fordon får på en gågata endast föras till en fastighet som är belägen vid gågatan, om det inte finns någon annan farbar förbindelse till fastigheten. Även servicekörning på en gågata är tillåten, om detta anges med vägmärke.

På Stora Robertsgatan är servicetrafiken tillåten kl. 19–11 enligt följande:

1) körning som berör underhåll eller vakthållning av fastigheten eller byggnaderna, lokalerna och anordningarna på fastigheten, då det är nödvändigt;

2) distributionstrafik och transport av sådana varor som på grund av sin vikt eller av andra särskilda skäl inte kan förutsättas att bli burna;

3) transport av en person vars funktions- eller rörlighetsförmåga eller förmåga att orientera sig är begränsad på grund av ålder, skada eller sjukdom;

4) transport av barn, då en person har fler än ett barn under sju år under sin övervakning;

5) hämtning och lämning av en kund med taxi; eller

6) transport av ett fordon, då föraren är rörelsehindrad.

Under övriga tider än de tillåtna tiderna för servicetrafiken får man bara köra till fastigheternas gårdar och all övrig motorfordonstrafik, taxi- och servicetrafiken medräknad, är förbjuden.

Genomfarten har ordnats så att den är enkelriktad och det går att köra till gatan bara från Annegatan. Gatans ändar mot Fredriksgatan och Georgsgatan stängs av med hjälp av körhinder så att pollarna i mitten av raden automatiskt sjunker då ett fordon avlägsnar sig från gågatan. De automatiska pollarna har installerats och de tas i bruk under våren.

Parkeringsövervakningen har intensifierat sin verksamhet på Stora Robertsgatan. Staden meddelar bestämmelserna om servicetrafiken och de tillgängliga lastningsplatserna. Förutom myndigheterna har också affärsidkarna och invånarna vid gatan en viktig roll. De kan i samband med transportbeställningar påminna om gågatan och påverka varuleverantörernas praxis.

Nära Stora Robertsgatan finns det lastningsplatser på Fredriksgatan, Annegatan och Georgsgatan. På platserna är det förbjudet att stanna övriga än last- och paketbilar för lastning och avlastning vardagar kl. 7–18 och lördagar kl. 9–15. I syfte att underlätta mattransporter med personbil har man kommit överens om att användningen av de tre lastningsplatser som ligger nära gågatan inte begränsas endast för last- och paketbilar utan de är tillåtna för alla fordon för lastning och avlastning.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Stadsstyrelsens svar stämmer överens med nämndens utlåtande.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 84

HEL 2019-009099 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

27.01.2020 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 03.12.2019 § 630

HEL 2019-009099 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Iso Roobertinkatu on rakennettu kävelykaduksi 1983, jolloin se oli Helsingin ensimmäinen kävelykatu. Kadun peruskorjaus valmistui vuoden 2019 alussa. Luvaton moottoriajoneuvoliikenne kävelykadulla on ollut alusta lähtien ongelma, johon on yritetty vaikuttaa liikenne- ja katusuunnittelun, pysäköinninvalvonnan ja vuorovaikutuksen keinoin.

Kävelykatua osoittava liikennemerkki (Tieliikennelaki 33 a § 5.5.2006) korostaa jalankulkijan oikeuksia. Lain mukaan kävelykadulla saa pyöräillä, mutta kaikkien ajoneuvon kuljettajien tavoin myös polkupyöräilijän on annettava jalankulkijalle esteetön kulku. Moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa kuljettaa vain kadun varrella olevalle kiinteistölle, jollei kiinteistölle ole muuta kautta järjestetty ajokelpoista yhteyttä. Moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäköinti ja pysäyttäminen kävelykadulla on kielletty lukuun ottamatta huoltoajoon liittyvää pysäyttämistä silloin, kun huoltoajo on liikennemerkin mukaan sallittu.

Peruskorjauksen suunnitteluvaiheessa Iso Roobertinkatu nimettiin Ilmastokaduksi, mikä tarjosi katusuunniteluun liittyvän vuorovaikutuksen ohella foorumin yhteistyöhön energiankulutuksen ja ympäristöpäästöjen vähentämiseksi kadun saneerauksen aikana ja sen jälkeen. Vuonna 2016 hyväksytyn katusuunnitelman ja liikenteen ohjaussuunnitelman mukaisesti huoltoliikenne kävelykadulla on sallittu kello 19-11 välillä eli iltaisin, öisin ja aamupäivisin. Ajo on järjestetty yksisuuntaiseksi ja kadulle voi ajaa vain Annankadun kautta. Fredrikinkadun ja Yrjönkadun puoleiset päät on suljettu ajoestein niin, että pollaririvin keskimmäiset tolpat laskeutuvat automaattisesti ajoneuvon poistuessa kävelykadulta. Automaattipollarien asennustyö on viivästynyt, mutta ne saadaan paikoilleen syksyn kuluessa.

Huoltoajo on määritelty lainsäädännössä (lisäkilpi 872. ”Huoltoajo sallittu”):

1) kiinteistön, sillä olevien rakennusten, tilojen ja laitteiden huoltoon tai vartiointiin liittyvä ajo silloin, kun se on välttämätöntä;

2) jakeluliikenne sekä sellaisten tavaroiden kuljetus, joiden kantamista ei niiden painon tai muun erityisen syyn takia ole kohtuullista edellyttää;

3) sellaisen henkilön kuljetus, jonka toiminta- tai liikkumiskyky tai kyky suunnistautua on iän, vamman tai sairauden takia taikka muusta syystä rajoittunut;

4) lasten kuljetus, kun yhdellä henkilöllä on valvottavanaan useampi kuin yksi alle seitsemän vuoden ikäinen lapsi;

5) asiakkaan noutaminen ja tuominen taksilla; tai

6) ajoneuvon kuljettaminen, kun kuljettaja on liikuntavammainen.

Muulloin kuin huoltoajolle mahdollisina aikoina kävelykatua pitkin saa ajaa vain kiinteistöjen pihaan ja kaikki muu moottoriajoneuvoliikenne, myös taksi- ja huoltoliikenne, on kielletty. Tavanomaiset ruokalähettien kuljetukset eivät täytä huoltoajon määritelmää, koska ne eivät yleensä ole kohtuuttoman painavia kannettavaksi. Ellei kyseessä ole poikkeuksellisen suuri lähetys esimerkiksi juhlatilaisuuteen, ruokalähettien autot eivät kuulu kävelykadulle niinäkään aikoina jolloin huoltoajo on sallittu. 

Iso Roobertinkadun lähellä Fredrikinkadulla, Annankadulla ja Yrjönkadulla on lastausruudut, joissa on kielletty muiden kuin kuormaavien ja purkavien kuorma- ja pakettiautojen pysäyttäminen arkisin kello 7-18 ja lauantaisin 9-15.

Pysäköinninvalvonta on tehostanut toimintaansa kävelykadulla. Iso Roobertinkadulla on annettu virhemaksuja lähes päivittäin, syyskuussa yhteensä 64 ja lokakuussa 45. Laittomasti huoltoajon varjolla pysäköivien määrä on vaihdellut ja on ollut myös valvontakertoja sekä päiviä, jolloin virhemaksujen antamiseen ei ole ollut aihetta.

Ruokalähettien aiheuttamasta häiriöstä on neuvoteltu toimintaa harjoittavien yritysten kanssa ja todettu, että kuljettajilla on ollut virheellisiä tulkintoja kävelykadun liikennesäännöistä. Henkilöautolla toimitettavien ruokakuljetusten helpottamiseksi on sovittu, että kävelykadun lähellä olevaa kolmea lastausruutua ei rajoiteta vain kuorma- ja pakettiautojen käyttöön vaan niiden käyttö sallitaan kaikille kuormaaville ja purkaville ajoneuvoille. Kaupunki tiedottaa huoltoajoa koskevista säännöksistä ja käytettävissä olevista lastausruuduista mm. citylogistiikkaohjelmaan liittyen. Viranomaisten ohella tärkeässä roolissa ovat kadun varren liikkeenharjoittajat ja asukkaat, jotka voivat kuljetuksia tilatessaan muistuttaa kävelykadusta ja vaikuttaa tavarantoimittajien käytäntöihin.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Leena Silfverberg, yksikön päällikkö: 310 37091

leena.silfverberg(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566