Helsingfors stad

Protokoll

3/2020

1 (2)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/27

 

12.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 51

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2020-001924, 2020-0019254, 2020-001926, 2020-001928, 2020-001929, 2020-001930, 2020-001931, 2020-001932, 2020-001933, 2020-001934

Beslut

Budgetmotioner

        Budgetmotion av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara om ett museum för arkitektur och design till Helsingfors

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Sampo Terho m.fl. om utdelning av halkskydd för skor till seniorer 
 

        Motion av ledamoten Sampo Terho m.fl. om ordnande av evenemang för klassisk musik i Sibeliusparken
 

        Motion av ledamoten Matias Pajula m.fl. om trafikering med nattbussar vardagar också efter klockan två på morgonen
 

        Motion av ledamoten Jaana Pelkonen m.fl. om friluftskläder för daghemsanställda
 

        Motion av ledamoten Kati Juva m.fl. om utveckling av sysselsättningen och arbetsverksamheten för personer med utvecklingsstörning
 

        Motion av ledamoten Atte Harjanne m.fl. om användning av grönkoefficienten i syfte att främja trivseln, anpassningen och naturens mångfald
 

        Motion av ledamoten Petra Malin m.fl. om säkerställande av tillgången på stödbostäder för eftervård
 

        Motion av ledamoten Paavo Arhinmäki m.fl. om förbättring av samlingslokalerna för invånarna i Gårdsbacka

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

        Motion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om förbättring av ventilationen på Nordsjö metrostation

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566