Helsingfors stad

Protokoll

3/2020

1 (4)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/10

 

12.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 34

Den av ledamoten Risto Rautava väckta motionen om avveckling av köerna till icke-brådskande vård

HEL 2019-010083 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Risto Rautavan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Risto Rautava och 25 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska avveckla köerna till den icke-brådskande vården.

Stadsstyrelsen konstaterar att staden vidtagit de föreslagna åtgärderna. Social- och hälsovårdsnämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Enligt riktlinjerna i stadsstrategin 2017–2021 ska staden förbättra servicen på basnivå.

Stadsstyrelsen hänvisar till sitt svar på den av Samlingspartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen (HEL 2019-010085) om förbättring av tillgången till offentlig primärvård i Helsingfors.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Risto Rautavan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 47

HEL 2019-010083 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.12.2019 § 290

HEL 2019-010083 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Risto Rautavan ja 25 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta kiireettömään hoitoon pääsyn jonojen poistamiseksi:

”Kiireettömien ajanvarausaikojen odotusaikaa mitataan terveysasemilla laskemalla kolmas vapaana oleva lääkärin kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani. Helsingin terveysasemien hoitoonpääsyn odotusaika on mediaanien keskiarvo. Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelmassa 2019 on terveysasemia koskevana sitovana tavoitteena terveysasemien T3-keskiarvon (hoitoonpääsyajan mittari) lasku alle kymmeneen ja yksittäisen aseman kohdalla alle 20:een vuoden 2019 loppuun mennessä.

Terveysasemien keskimääräinen odotusaika lääkärin kiireettömälle vastaanotolle oli tänä vuonna tammikuusta syyskuuhun 23 vuorokautta. Kahdeksalla Helsingin terveysasemalla odotusaika oli keskimäärin alle 20 vuorokautta. Vuonna 2018 keskimääräinen odotusaika lääkärin kiireettömälle vastaanotolle oli Helsingin terveysasemilla 16 vuorokautta.

Aloitteessa esitetään, että Helsinki selvittää pikaisesti, miten kiireettömän hoidon jonojen purku on saatu hoidettua muissa kunnissa ja ottaa käyttöön samanlaisia ratkaisuja kiireettömään hoitoon pääsyssä myös Helsingin terveysasemilla.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kiireettömän hoidon odotusaikojen lyhentäminen lääkärin vastaanotolle muissa kunnissa on pitkälti perustunut lääkärivajeen korjaamiseen ja toisaalta samojen toimintamallien käyttöönottoon, joita Helsinki on jo toteuttanut tai toteuttamassa.

Helsingin terveysasemat ottivat käyttöön suoraostosetelin helmikuussa 2019 ja palvelusetelin lokakuussa 2019 lääkärin vastaanottojen tarjoamiseksi yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelusetelejä tarjotaan satoja viikossa, mutta se ei vielä valitettavasti näy merkittävästi T3-luvuissa (osin T3 laskentatavan takia), vaikka ne parantavatkin asiakkaiden hoitoon pääsyä.

Merkittävä ongelma on terveysasemien ja lasten- ja nuorten lääkäripalvelujen lääkärivaje. Tämä näkyy sekä täyttämättöminä vakansseina että laskennallisena matalana vakanssien täyttöasteena, joka on merkittävä. Lokakuussa 2019 laskennallinen täyttöaste oli 80,4 prosenttia, eli 381:stä lääkäristä puuttuu 74,55 lääkäriä sijaisten ja työvoiman rekrytointiongelmien takia.

Erityisesti sijaisten saanti on heikentynyt vuoden 2019 aikana. Tästä ja aiempiin vuosiin verrattuna kasvaneesta lääkärivajeesta huolimatta palvelusuoritteet eivät ole onneksi vähentyneet samassa suhteessa. Tämä kertoo yksiselitteisesti toiminnan tehostumisesta ja tuottavuuden kasvusta olemassa olevin resurssein.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Nopealla hoitoon pääsyllä lääkärin vastaanotolle on myönteinen vaikutus asiakkaiden terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Helsingin Tietokeskus tuottaa vuosittain seurantatietoja helsinkiläisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Lisäksi asiaa tutkitaan kansallisin kyselyin ja seurantatiedoin.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala pyrkii olemaan kehityksen kärjessä ja hyödyntää laaja-alaisesti terveys- ja hyvinvointi- indikaattoreita ensimmäisinä organisaatioina Suomessa ja maailmassa. Lisäksi Helsinki kehittää yhteistyössä Kustannus Oy Duodecimin kanssa Terveys- ja hyvinvointiarvio -työkalua. Työkalulla kyetään arvioimaan asukkaita asioita kokonaisuutena, etsimään riskiryhmiä ja tarvittaessa kohdistamaan palveluja erityisessä terveys- ja hyvinvointiriskissä oleville henkilöille.”

19.11.2019 Pöydälle

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi

Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.j.lukkarinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566