Helsingfors stad

Protokoll

3/2020

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/5

 

12.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 29

Val av ledamot i social- och hälsovårdsnämnden och av ersättare i social- och hälsovårdsnämndens sektion

HEL 2020-000834 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Antti Vainionpää avsked från förtroendeuppdragen som ledamot i social- och hälsovårdsnämnden och som ersättare i social- och hälsovårdsnämndens sektion

        valde Reko Ravela till ny ledamot i social- och hälsovårdsnämnden

        valde Reko Ravela till ny ersättare i social- och hälsovårdsnämndens sektion (personlig ersättare för Mira-Veera Auer) för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 25 p.)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde Antti Vainionpää (VF) 16.1.2019 (§ 4) till ledamot i social- och hälsovårdsnämnden och 7.6.2017 (§ 277) till ersättare i social- och hälsovårdsnämndens sektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021. Antti Vainionpää anhåller (20.1.2020) om avsked från förtroendeuppdragen som ledamot i social- och hälsovårdsnämnden och som ersättare i social- och hälsovårdsnämndens sektion av personliga skäl.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunallagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 25 p.)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsnämndens sektion

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 76

HEL 2020-000834 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Antti Vainionpäälle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston varajäsenen luottamustoimista

        valitsee Reko Ravelan jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan ja

        valitsee Reko Ravelan varajäseneksi (Mira-Veera Auerin henkilökohtainen varajäsen) sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566