Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2020

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/27

 

12.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 51

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

HEL 2020-001924, 2020-0019254, 2020-001926, 2020-001928, 2020-001929, 2020-001930, 2020-001931, 2020-001932, 2020-001933,2020-001934

Päätös

Talousarvioaloitteet

        valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran talousarvioaloite arkkitehtuuri-design -museosta Helsinkiin

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Sampo Terhon ym. aloite ikäihmisille jaettavista kenkiin kiinnitettävistä liukuesteistä 
 

        valtuutettu Sampo Terhon ym. aloite klassisen musiikin tapahtumien järjestämisestä Sibeliuksenpuistossa
 

        valtuutettu Matias Pajulan ym. aloite yöbussien liikennöinnistä arkipäivinä myös aamukahden jälkeen
 

        valtuutettu Jaana Pelkosen ym. aloite ulkoiluvaatetuksen tarjoamisesta päiväkotien työntekijöille
 

        valtuutettu Kati Juvan ym. aloite kehitysvammaisten työllistymisen ja työtoiminnan kehittämisestä
 

        valtuutettu Atte Harjanteen ym. aloite viherkertoimen käytöstä viihtyvyyden, sopeutumisen ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi
 

        valtuutettu Petra Malinin ym. aloite jälkihuollon tukiasuntojen saatavuuden varmistamisesta
 

        valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. aloite Kontulan asukkaiden kokoontumistilojen parantamisesta

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Ville Jalovaaran ym. aloite Vuosaaren metroaseman ilmanvaihdon parantamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566