Helsingfors stad

Protokoll

3/2020

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/3

 

12.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 27

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

HEL 2020-001063 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Elina Moisio avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsfullmäktige

        konstaterade att Tuomas Rantanen med stöd av 17 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015), sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat honom, blir ny stadsfullmäktigeledamot för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021

        konstaterade att centralvalnämnden förordnar en 21 ersättare i Gröna fullmäktigegruppen för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroanomus 28.1.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att Elina Moisio (Gröna) 28.1.2020 har anhållit om avsked från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot. Ny ledamot blir i enlighet med inträdesordningen första ersättaren i Gröna fullmäktigegruppen Tuomas Rantanen sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat honom.

Enligt 93 § i vallagen ska den kommunala centralvalnämnden på begäran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om antalet ersättare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandatperiod. När stadsfullmäktige har beviljat Elina Moisio avsked från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot kommer stadsfullmäktiges ordförande att begära att centralvalnämnden ska förordna en 21 ersättare i Gröna fullmäktigegruppen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroanomus 28.1.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 74

HEL 2020-001063 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Elina Moisiolle eron kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta

        toteaa, että kuntalain (410/2015) 17 §:n 2 momentin mukaisesti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Tuomas Rantanen vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi

        toteaa, että keskusvaalilautakunta nimeää Vihreälle valtuustoryhmälle 21. varavaltuutetun vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566