Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/5

 

29.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen valinta

HEL 2019-013165 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

        myönsi Jonna Temoselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsi Maria Mialan varajäseneksi (Pekka Löfmanin henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroanomus 16.12.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Jonna Temosen (Kok.) 7.6.2017 § 274 varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Jonna Temonen pyytää 16.12.2019 eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen luottamustoimesta ulkomaille muuton vuoksi.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroanomus 16.12.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikuntajaosto

Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.01.2020 § 24

HEL 2019-013165 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Jonna Temoselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee Maria Mialan varajäseneksi (Pekka Löfmanin henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

20.01.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta esittää Maria Mialaa varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

13.01.2020 Pöydälle

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566