Helsingfors stad

Protokoll

2/2020

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/4

 

29.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion

HEL 2020-000118 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Katja Niemi avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion

        valde Iiris Karppinen till ny ersättare (personlig ersättare för Antti Kauppinen) i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i protokollet.

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt Iiris Karppinen till ny ersättare i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion på förslag av ledamoten Anna Vuorjoki.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroanomus 7.1.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige

        beviljar Katja Niemi avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion

        väljer ____________ till ny ersättare (personlig ersättare för Antti Kauppinen) i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerar samtidigt omedelbart denna paragraf i protokollet.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 273) Katja Niemi (VF) till ledamot i kultur- och fritidsnämndens kultursektion (fr.o.m. 1.1.2019 kultur- och bibliotekssektion) för den mandattid som börjar år 2017. Katja Niemi anhåller (7.1.2020) om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion på grund av flyttning från orten.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunallagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroanomus 7.1.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kultur- och bibliotekssektionen

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.01.2020 § 21

HEL 2020-000118 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Katja Niemelle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee __________ varajäseneksi (Antti Kauppisen henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566