Helsingfors stad

Protokoll

2/2020

1 (2)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/3

 

29.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13

Anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp

HEL 2020-000563 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade den i bilagan ingående anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp.

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1

Ilmoitus 15.1.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

En ledamot som vill ansluta sig till eller utträda ur en fullmäktigegrupp ska enligt 30 kap. 2 § i förvaltningsstadgan skriftligen anmäla detta för fullmäktige. Till anmälan om anslutande ska fogas ett skriftligt godkännande av gruppen.

Till stadsfullmäktige har 15.1.2020 lämnats en anmälan om utträde ur en fullmäktigegrupp och anslutande till en fullmäktigegrupp samt ett skriftligt godkännande av anslutandet av gruppen i fråga.

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1

Ilmoitus 15.1.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566