Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/3

 

29.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13

Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

HEL 2020-000563 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi liitteenä olevan ilmoituksen valtuustoryhmään liittymisestä.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1

Ilmoitus 15.1.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 30 luvun 2 §:n mukaan valtuutetun on ilmoitettava liittymisestä valtuustoryhmään ja siitä eroamisesta kirjallisesti valtuustolle. Liittymisilmoitukseen on liitettävä asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen.

Kaupunginvaltuustolle on 15.1.2020 jätetty eroilmoitus ryhmästä ja ilmoitus uuteen ryhmään liittymisestä sekä asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen ryhmään liittymisestä.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1

Ilmoitus 15.1.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566