Helsingfors stad

Protokoll

2/2020

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/2

 

29.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12

Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Emma Kari och Dan Koivulaakso valdes till protokolljusterare med ledamöterna Mia Nygård och Jussi Niinistö som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Emma Kari och Dan Koivulaakso till protokolljusterare med ledamöterna Mia Nygård och Jussi Niinistö som ersättare.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två ledamöter till ersättare för dessa.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566