Helsingfors stad

Protokoll

2/2020

1 (8)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/13

 

29.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 23

Den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen om främjande av elbilar i ny- och kompletteringsbyggande

HEL 2019-009563 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av motionssvaret att man utreder möjligheterna att i stadsmiljösektorn följa upp utvecklingen av infrastrukturen för laddning av elbilar på stadsdelsnivån och utreder möjligheterna att i villkoren för tomtöverlåtelse kräva att full laddberedskap förverkligas i ett tillräckligt antal objekt, så att målet om en ökning i eltrafiken, som fastställs i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors, realistiskt kan förverkligas. (Nuutti Hyttinen)

 

 

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det i villkor för tomtöverlåtelse går att kräva full laddberedskap i stället för installation av laddanläggningar. Full laddberedskap medger lätt och snabb koppling till olika laddanläggningar med snabbkontakter och kostar bara en bråkdel jämfört med kostnaderna för en laddanläggning. (Petrus Pennanen)

 

Behandling

Under diskussionen framställdes två förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Nuutti Hyttinen understödd av ledamoten Petrus Pennanen föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av motionssvaret att man utreder möjligheterna att i stadsmiljösektorn följa upp utvecklingen av infrastrukturen för laddning av elbilar på stadsdelsnivån och utreder möjligheterna att i villkoren för tomtöverlåtelse kräva att full laddberedskap förverkligas i ett tillräckligt antal objekt, så att målet om en ökning i eltrafiken, som faställs i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors, realistiskt kan förverkligas.

 

Ledamoten Petrus Pennanen understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det i villkor för tomtöverlåtelse går att kräva full laddberedskap i stället för installation av laddanläggningar. Full laddberedskap medger lätt och snabb koppling till olika laddanläggningar med snabbkontakter och kostar bara en bråkdel jämfört med kostnaderna för en laddanläggning.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

6 omröstningen

Ledamoten Nuutti Hyttinens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av motionssvaret att man utreder möjligheterna att i stadsmiljösektorn följa upp utvecklingen av infrastrukturen för laddning av elbilar på stadsdelsnivån och utreder möjligheterna att i villkoren för tomtöverlåtelse kräva att full laddberedskap förverkligas i ett tillräckligt antal objekt, så att målet om en ökning i eltrafiken, som faställs i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors, realistiskt kan förverkligas.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 72
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Blanka: 3
Mika Ebeling, Abdirahim Husu Hussein, Laura Kolbe

Frånvarande: 10
Harry Bogomoloff, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Jukka Järvinen, Johanna Laisaari, Maria Ohisalo, Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar, Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Nuutti Hyttinens förslag till hemställningskläm.

7 omröstningen

Ledamoten Petrus Pennanens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det i villkor för tomtöverlåtelse går att kräva full laddberedskap i stället för installation av laddanläggningar. Full laddberedskap medger lätt och snabb koppling till olika laddanläggningar med snabbkontakter och kostar bara en bråkdel jämfört med kostnaderna för en laddanläggning.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 71
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Blanka: 3
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Mika Ebeling

Frånvarande: 11
Harry Bogomoloff, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Abdirahim Husu Hussein, Jukka Järvinen, Johanna Laisaari, Maria Ohisalo, Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar, Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Petrus Pennanens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite

2

Lausunto 16.12.2019, Helen Sähköverkko Oy

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Nuutti Hyttinen och 24 andra ledamöter föreslår i sin motion att ett centralt sätt för att minska trafikutsläppen är att ta i bruk elbilar i så stor utsträckning som möjligt. Helsingfors stad borde vara en vägvisare och vidta praktiska åtgärder för att främja elbilismen. I fortsättningen bör Helsingfors stad i detaljplaneringen förutsätta att beredskap för laddplatser för elbilar ska ingå i planbestämmelserna i samband med parkeringsplatserna vid nybygge och kompletteringsbygge. Laddning ska erbjudas på så sätt att konsumenten har möjlighet att konkurrensutsätta elleverantören med jämna mellanrum eller att man på annat sätt säkerställer att priset på den el som går åt till laddning inte märkbart avviker från det normala konsumentpriset för el.

Stadsstyrelsen konstaterar att Helsingfors har som målsättning att vara koldioxidneutralt 2035. I stadsstrategin konstateras det att Helsingfors skapar förutsättningar för en kraftig ökning av antalet elbilar genom att göra det möjligt att bygga ut en offentlig infrastruktur för laddning av elbilar enligt marknadsvillkor. Utgående från strategin är stadens målsättning att konsumentens fördel realiseras, såsom önskas i motionen. I åtgärdsprogrammet för ett koldioxidneutralt Helsingfors, som stadsstyrelsen behandlade 10.12.2018, nämns att en av målsättningarna för trafiken är att en tredjedel av bilarna i Helsingfors redan 2035 ska vara elbilar. Detaljplaneläggning i samband med ny- och kompletteringsbygge är ett starkt men stelt sätt att styra byggandet av laddplatser. Behovet av och tekniken för laddning av elbilar utvecklas snabbt och man känner inte noga till de framtida behoven. Därför är villkoren för tomtöverlåtelse det smidigaste sättet att kräva att laddplatser för elbilar anläggs i samband med byggandet.

I Helsingfors har det vid överlåtelsen av tomter förutsatts att laddplatser ska anläggas åtminstone i Fiskehamnen och Mellersta Böle. I Fiskehamnen förutsätts det att minst en tredjedel av bilplatserna utrustas med elbilsladdare och i Böle förutsätts det att minst 10 procent av affärslokalernas och kontorens parkeringsplatser ska ha laddare. I villkoren för tomtöverlåtelse i båda områdena förutsätts att alla bilplatser senare enkelt ska kunna utrustas med laddare. Därför förutsätts det att man reserverar tillräckligt med plats för möjliga utvidgningar av elcentralerna samt ledningar till parkeringsplatserna.

Under 2020 bereds allmänna villkor för reservering och överlåtelse av tomter gällande beredskap för och anläggning av laddplatser för elbilar utgående från exemplen i Fiskehamnen och Mellersta Böle, och dessa villkor ska i fortsättningen iakttas på tomter som staden överlåter.

Även i Helen Ab:s strategi ingår att främja elbilism och laddningsinfrastruktur. Målsättningen är en smart och trygg laddning av elbilar. Husbolagen och privata fastighetsägare kan konkurrensutsätta både leverantören av laddare och elleverantören. Helen Ab erbjuder sina kunder både laddare och elprodukter, och kunden kan välja en produkt till fast månadspris för antingen ett eller två år, en produkt prissatt enligt marknadspris eller en som gäller tills vidare. Kunden betalar dels för själva energin, dels ett belopp till det lokala bolaget (Helen Elnät Ab i Helsingfors) för elöverföringen samt elskatt och moms.

Helsingfors elnät är nu redan så starkt att de ökade laddplatserna inte förutsätter betydande tilläggsinvesteringar på stadsnivå av Helen Elnät Ab. Däremot kan det uppstå behov av att ändra anslutningens effekt i fastigheterna. Helen Elnät Ab hjälper sina kunder i frågor som rör dimensioneringen av laddare och levererar en anslutning för laddare vid behov. Rekommendationen är att laddningspunkterna ska vara smarta och därigenom minska effekttoppar som belastar elnätet. Det finns en mätningstjänst som gör det möjligt att nätinnehavaren mäter den energi som kommer till laddplatsen via fastighetens interna elnät och elavtalet för laddning kan konkurrensutsättas per invånare.

För att anlägga laddplatser för elbilar i det existerande byggnadsbeståndet kan man bevilja ekonomiskt stöd och ge opartisk information om olika tekniska lösningar och deras kostnader. Finlands regering bereder dessutom lagstiftning för att främja elbilismen.

För motionen har stadsmiljönämnden och Helen Ab/Helen Elnät Ab gett utlåtanden.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsfullmäktige behandla motioner som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite

2

Lausunto 16.12.2019, Helen Sähköverkko Oy

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.01.2020 § 23

HEL 2019-009563 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

20.01.2020 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että asia käsitellään kaupunginvaltuuston 29.1.2020 kokouksessa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 26.11.2019 § 595

HEL 2019-009563 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Yhdeksi toimenpiteeksi tavoitteen saavuttamiseksi kaupungin virkamiestyöryhmä esittää, että Helsingissä kulkevista autoista joka kolmas olisi sähköauto vuonna 2035.

Sähköautojen latauksista noin 90 % suoritetaan yksityisissä latauspaikoissa kotona tai työpaikoilla. Jotta sähköautojen osuus Helsingin autokannasta lisääntyy, latauspisteiden toteuttamista tulee edistää uudis- ja täydennysrakentamisen yhteydessä. Myös olemassa olevan rakennuskannan latauspaikkojen yleistymistä tulee edistää.

Uudis- ja täydennysrakentamiseen liittyen asemakaava on vahva, mutta jäykkä tapa ohjata latauspaikkojen toteuttamista. Sähköautojen lataustarve ja tekniikka kehittyvät nopeasti, eikä tulevaisuuden tarpeita tunneta tarkasti. Tontinluovutusehdot ovat joustavin tapa edellyttää sähköautojen latauspaikkojen toteuttamista uudis- ja täydennysrakentamisen yhteydessä.

Helsingissä tontinluovutusehdoissa on edellytetty latauspaikkojen toteuttamista ainakin Kalasatamassa ja Keski-Pasilassa. Kalasataman tontinluovutusehdoissa edellytetään, että vähintään 1/3 autopaikoista varustetaan sähköautojen latauslaitteilla. Pasilan tontinluovutusehdoissa edellytetään, että vähintään 10 % liiketilojen ja toimistojen pysäköintipaikoista varustetaan sähköautojen latauslaitteilla. Molempien kohteiden tontinluovutusehdoissa edellytetään lisäksi, että kaikki autopaikat tulee pystyä varustamaan helposti latauslaitteilla. Tästä syystä autopaikat tulee varustaa putkituksilla ja sähkökeskuksiin tulee varata tilaa laajennuksille.

Kalasataman ja Keski-Pasilan esimerkkien pohjalta valmistellaan vuoden 2020 aikana sähköautojen latauspaikkojen toteuttamista ja latauspaikkoihin varautumista koskevat tontinvaraus- ja luovutusehdot noudatettavaksi jatkossa kaupungin luovuttamille tonteille toteutettavien uudiskohteiden tontinluovutuksessa. Käytännössä tämä tulee tarkoittamaan, että kaupunki edellyttäisi jatkossa, että osa hankkeen autopaikoista toteutetaan sähköautojen latauspaikkoina ja normaalit pysäköintipaikat ovat jatkossa helposti varustettavissa latauslaitteilla. Ehtojen valmistelun yhteydessä selvitetään tarkemmin asetettavien vaatimusten mitoitus, taloudelliset ja muut vaikutukset sekä ehtojen soveltamisalan laajuus.

Sähköautojen latauspaikkojen toteuttamista olemassa olevaan rakennuskantaan, voidaan edistää rahallisella tuella ja puolueettomalla tiedolla erityisesti teknisistä ratkaisuista ja niiden kustannuksista sekä mahdollisuudesta jyvittää lataussähkön kustannukset latauspisteen käyttäjille.

Jos Suomen hallituksen kaavailema uusi laki, joka liittyy muun muassa sähköajoneuvojen latausvalmiuksiin ja latauspisteisiin rakennuksessa, hyväksytään eduskunnassa, se tuo uusia velvoitteita latauspisteiden toteuttamiseen ja niihin varautumiseen uusissa ja olemassa olevissa rakennuksissa.

19.11.2019 Pöydälle

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Mikko Lehtonen, liikenneinsinööri: 310 37117

mikko.j.lehtonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566