Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (4)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/9

 

29.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinrakennusten tontille ja pysäköintitontille (Kaarela, Kuninkaantammi)

HEL 2019-010984 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti Kaarelan Kuninkaantammessa sijaitsevien asuinrakennusten tontin (A) 33390/1 ja pysäköintitontin (LPA) 33390/2 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti 31.12.2080 saakka.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrausperiaatteet

2

Asemakaava 12150

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja tonttitiedot

Kuninkaantammen keskustan asemakaavan muutos nro 12150 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.1.2014, 10 § ja se on saanut lainvoiman 28.2.2014. Tontti 33390/1 on osoitettu asemakaavassa asuinrakennusten korttelialueeksi (A). Tontille saa rakentaa asuntoja enintään 6000 k-m2. Tontille tulee toteuttaa liiketiloja vähintään 1000 k-m2. Tontin osoite on Ultramariinikuja 1–3.

Tontti 33390/2 on osoitettu asemakaavassa autopaikkojen korttelialueeksi (LPA).

Asemakaavan ote on liitteenä 2.

Varauspäätös

Kaupunginhallitus on 10.6.2019, 446 § päättänyt varata asuntotontin 33390/1 luovutettavaksi hintakilpailulla kynnysrahamenettelyä käyttäen sääntelemättömään omistusasuntotuotantoon. Tontti on tarkoitus luovuttaa vuokraamalla. Lisäksi hintakilpailun voittajalle on tarkoitus vuokrata samassa korttelissa sijaitseva autopaikkatontti 33390/2.

Vuokrausperiaatteet

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu vyöhykehintamalli, samalle tai vastaavalle alueelle aiemmin vahvistetut vuokrausperiaatteet, hallinta- ja rahoitusmuodot sekä tonttien sijainti. Hintatason varmistamiseksi on pyydetty ulkopuolisen asiantuntijan arviolausunto.

Pysäköintitontin (LPA) osalta noudatetaan kaupungin yleisesti käyttämiä periaatteita. Kaupungin yleisen käytännön mukaan autopaikkatonttien (LPA) vuosivuokran perusteena on pidetty elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana vähintään yhtä (1) euroa.

Tonttien maanvuokrat esitetään määräytyvän seuraavasti:

Esitetyt hinnat eivät alita vyöhykemallin mukaisia hintoja, kun otetaan huomioon tonttikohtaiset erityistekijät.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asuntotontin vuosivuokra on 4 % ja muiden tonttien 5 % tontin laskennallisesta hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Vuokra-ajaksi esitetään noin 60 vuotta siten, että vuokra-aika päättyisi 31.12.2080.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaatteet.

Lopuksi

Arviolausunto on salassa pidettävä asiakirja (JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta). Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tutustua asiakirjaan kaupungin kirjaamossa esityslistan julkaisun jälkeen. Kokouspäivänä se on saatavissa kokouksen sihteeriltä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrausperiaatteet

2

Asemakaava 12150

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.01.2020 § 4

HEL 2019-010984 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Kaarelan Kuninkaantammessa sijaitsevien asuinrakennusten tontin (A) 33390/1 ja pysäköintitontin (LPA) 33390/2 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti 31.12.2080 saakka.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 05.11.2019 § 559

HEL 2019-010984 T 10 01 01 02

Ultramariinikuja 1-3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Kaarelan Kuninkaantammessa sijaitsevan asuinrakennusten tontin (A) 33390/1 ja pysäköintitontin (LPA) 33390/2 vuokrausperiaatteet vahvistetaan liitteen 1 mukaisesti 31.12.2080 asti.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Mia Kajan, erityisasiantuntija, puhelin: 310 15820

mia.kajan(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566