Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (8)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/13

 

29.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 23

Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite sähköautoilun edistämisestä uudis- ja täydennysrakentamisessa

HEL 2019-009563 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

 

Hyväksyessään vastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet kaupunkiympäristön toimialalla seurata sähköautojen latausinfran kehitystä kaupunginosatasolla ja selvitetään mahdollisuudet vaatia tontinluovutusehdoissa, että täysi latausvalmius toteutetaan riittävään määrään kohteita, jotta Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmassa asetettu tavoite sähköisen liikenteen kasvusta voi realistisesti toteutua. (Nuutti Hyttinen)

 

 

 

Kaupunginvaltuusto pyytää selvittämään mahdollisuudet vaatia tontinluovutusehdoissa latauslaitteiden asentamisen sijasta täyttä latausvalmiutta. Täysi latausvalmius mahdollistaa erilaisten latauslaitteiden helpon ja nopean kytkennän pikaliittimillä, ja maksaa vain murto-osan latauslaitteen kustannuksista. (Petrus Pennanen)

 

Käsittely

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kaksi toivomuspontta.

Valtuutettu Nuutti Hyttinen ehdotti valtuutettu Petrus Pennasen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään vastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet kaupunkiympäristön toimialalla seurata sähköautojen latausinfran kehitystä kaupunginosatasolla ja selvitetään mahdollisuudet vaatia tontinluovutusehdoissa, että täysi latausvalmius toteutetaan riittävään määrään kohteita, jotta Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmassa asetettu tavoite sähköisen liikenteen kasvusta voi realistisesti toteutua.

 

Valtuutettu Petrus Pennanen ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattaman seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto pyytää selvittämään mahdollisuudet vaatia tontinluovutusehdoissa latauslaitteiden asentamisen sijasta täyttä latausvalmiutta. Täysi latausvalmius mahdollistaa erilaisten latauslaitteiden helpon ja nopean kytkennän pikaliittimillä, ja maksaa vain murto-osan latauslaitteen kustannuksista.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

6 äänestys

Valtuutettu Nuutti Hyttisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään vastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet kaupunkiympäristön toimialalla seurata sähköautojen latausinfran kehitystä kaupunginosatasolla ja selvitetään mahdollisuudet vaatia tontinluovutusehdoissa, että täysi latausvalmius toteutetaan riittävään määrään kohteita, jotta Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmassa asetettu tavoite sähköisen liikenteen kasvusta voi realistisesti toteutua.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 72
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Tyhjä: 3
Mika Ebeling, Abdirahim Husu Hussein, Laura Kolbe

Poissa: 10
Harry Bogomoloff, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Jukka Järvinen, Johanna Laisaari, Maria Ohisalo, Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar, Wille Rydman

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Nuutti Hyttisen ehdottaman toivomusponnen.

7 äänestys

Valtuutettu Petrus Pennasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto pyytää selvittämään mahdollisuudet vaatia tontinluovutusehdoissa latauslaitteiden asentamisen sijasta täyttä latausvalmiutta. Täysi latausvalmius mahdollistaa erilaisten latauslaitteiden helpon ja nopean kytkennän pikaliittimillä, ja maksaa vain murto-osan latauslaitteen kustannuksista.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 71
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Tyhjä: 3
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Mika Ebeling

Poissa: 11
Harry Bogomoloff, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Abdirahim Husu Hussein, Jukka Järvinen, Johanna Laisaari, Maria Ohisalo, Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar, Wille Rydman

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Petrus Pennasen ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite

2

Lausunto 16.12.2019, Helen Sähköverkko Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

 

Valtuutettu Nuutti Hyttinen ja 24 muuta valtuutettua toteavat aloitteessaan, että keskeinen tapa vähentää liikenteen päästöjä on sähköautojen mahdollisimman laaja käyttöönotto. Helsingin kaupungin tulisi toimia suunnannäyttäjänä ja ryhtyä käytännön toimiin sähköautoilun edistämiseksi. Helsingin kaupungin tulisi sisällyttää jatkossa kaavoitukseen vaatimus sähköautojen latausmahdollisuuden toteuttamisesta kaavamääräysten edellyttämien pysäköintipaikkojen yhteyteen uudis- ja täydennysrakentamisessa. Latausmahdollisuus tulee toteuttaa siten, että kuluttajalla on mahdollisuus kilpailuttaa sähkön toimittaja säännöllisin väliajoin tai että muutoin varmistetaan, ettei latauksessa käytettävän sähkön hinta poikkea merkittävästi sähkön normaalista kuluttajahinnasta.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Kaupunkistrategiassa todetaan, että Helsingissä luodaan edellytykset sähköautojen määrän voimakkaalle kasvulle mahdollistamalla sähköautojen julkisen latausinfran rakentaminen markkinaehtoisesti. Kaupungin tavoite on strategiaan perustuen aloitteessa toivottu kuluttajan edun toteutuminen. Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmassa, jota kaupunginhallitus käsitteli 10.12.2018, on yhtenä liikennettä koskevana tavoitteena mainittu, että vuonna 2035 Helsingissä kulkevista autoista joka kolmas olisi jo sähköauto. Uudis- ja täydennysrakentamiseen liittyen asemakaava on vahva, mutta jäykkä tapa ohjata latauspaikkojen toteuttamista. Sähköautojen lataustarve ja tekniikka kehittyvät nopeasti, eikä tulevaisuuden tarpeita tunneta tarkasti. Sen vuoksi tontinluovutusehdot ovat joustavin tapa edellyttää sähköautojen latauspaikkojen toteuttamista rakentamisen yhteydessä.

Helsingissä tontinluovutusehdoissa on edellytetty latauspaikkojen toteuttamista ainakin Kalasatamassa ja Keski-Pasilassa. Kalasatamassa edellytetään, että vähintään 1/3 autopaikoista varustetaan sähköautojen latauslaitteilla ja Pasilassa, että vähintään 10 % liiketilojen ja toimistojen pysäköintipaikoista varustetaan niillä. Molempien kohteiden tontinluovutusehdoissa edellytetään lisäksi, että kaikki autopaikat tulee myöhemmin pystyä varustamaan helposti ao. latauslaitteilla. Tästä syystä edellytetään autopaikkojen   putkituksia ja että sähkökeskuksiin varataan tilaa tarpeellisille laajennuksille.

Kalasataman ja Keski-Pasilan esimerkkien pohjalta valmistellaan vuoden 2020 aikana sähköautojen latauspaikkoihin varautumista ja toteuttamista koskevat yleiset tontinvaraus- ja luovutusehdot noudatettavaksi jatkossa kaupungin luovuttamilla tonteilla.

Sähköautoilun ja latausinfran edistäminen ovat vahvasti esillä myös Helen Oy:n strategiassa. Tavoitteena on älykäs ja turvallinen sähköautojen lataus. Taloyhtiöt ja yksityiset kiinteistönomistajat voivat kilpailuttaa sekä latauspisteiden toimittajan että sähköenergian toimittajan. Helen Oy tarjoaa asiakkailleen sekä latauspisteitä että sähköenergiatuotteita, joissa asiakas voi valita joko yhden tai kahden vuoden kiinteän kuukausihinnan tuotteen, markkinahinnan mukaan määräytyvän tuotteen tai toistaiseksi voimassa olevan tuotteen. Energian lisäksi asiakas maksaa sähkön siirrosta paikalliselle yhtiölle siirtohinnan (Helsingissä Helen sähköverkot Oy (HSV) sekä sähköveron ja arvonlisäveron.

Helsingin sähköverkko on niin vahva jo nyt, etteivät lisääntyvät latauspisteet edellytä kaupunkitasoisesti HSV:ltä merkittäviä lisäinvestointeja. Sen sijaan kiinteistöillä liittymien tehon muutostarvetta voi esiintyä. HSV auttaa asiakkaita latauspisteen mitoitukseen liittyvissä asioissa ja tarpeen mukaan toimittaa latauspistettä varten liittymän. Suosituksena on, että latauspisteet olisivat älykkäitä ja vähentäisivät siten latauksen aiheuttamia tehopiikkejä sähköverkossa. Nk. alamittauspalvelu tai -mittarointi mahdollistaa jopa sen, että verkonhaltija mittaa kiinteistön sisäisen sähköverkon kautta latauspaikalle tulevan sähköenergian ja lataukseen liittyvä sähkösopimus voidaan kilpailuttaa asukaskohtaisesti.

Sähköautojen latauspaikkojen toteuttamista olemassa olevaan rakennuskantaan voidaan edistää rahallisella tuella ja puolueettomalla tiedolla erilaisista teknisistä ratkaisuista ja niiden kustannuksista. Lisäksi Suomen hallitus valmistelee kansallista lainsäädäntöä sähköautoilun edistämisestä.

Aloitteesta on hankittu kaupunkiympäristölautakunnan ja Helen Oy/Helen sähköverkko Oy:n lausunnot.

Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto käsittelee aloitteet, jotka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite

2

Lausunto 16.12.2019, Helen Sähköverkko Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.01.2020 § 23

HEL 2019-009563 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

20.01.2020 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että asia käsitellään kaupunginvaltuuston 29.1.2020 kokouksessa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 26.11.2019 § 595

HEL 2019-009563 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Yhdeksi toimenpiteeksi tavoitteen saavuttamiseksi kaupungin virkamiestyöryhmä esittää, että Helsingissä kulkevista autoista joka kolmas olisi sähköauto vuonna 2035.

Sähköautojen latauksista noin 90 % suoritetaan yksityisissä latauspaikoissa kotona tai työpaikoilla. Jotta sähköautojen osuus Helsingin autokannasta lisääntyy, latauspisteiden toteuttamista tulee edistää uudis- ja täydennysrakentamisen yhteydessä. Myös olemassa olevan rakennuskannan latauspaikkojen yleistymistä tulee edistää.

Uudis- ja täydennysrakentamiseen liittyen asemakaava on vahva, mutta jäykkä tapa ohjata latauspaikkojen toteuttamista. Sähköautojen lataustarve ja tekniikka kehittyvät nopeasti, eikä tulevaisuuden tarpeita tunneta tarkasti. Tontinluovutusehdot ovat joustavin tapa edellyttää sähköautojen latauspaikkojen toteuttamista uudis- ja täydennysrakentamisen yhteydessä.

Helsingissä tontinluovutusehdoissa on edellytetty latauspaikkojen toteuttamista ainakin Kalasatamassa ja Keski-Pasilassa. Kalasataman tontinluovutusehdoissa edellytetään, että vähintään 1/3 autopaikoista varustetaan sähköautojen latauslaitteilla. Pasilan tontinluovutusehdoissa edellytetään, että vähintään 10 % liiketilojen ja toimistojen pysäköintipaikoista varustetaan sähköautojen latauslaitteilla. Molempien kohteiden tontinluovutusehdoissa edellytetään lisäksi, että kaikki autopaikat tulee pystyä varustamaan helposti latauslaitteilla. Tästä syystä autopaikat tulee varustaa putkituksilla ja sähkökeskuksiin tulee varata tilaa laajennuksille.

Kalasataman ja Keski-Pasilan esimerkkien pohjalta valmistellaan vuoden 2020 aikana sähköautojen latauspaikkojen toteuttamista ja latauspaikkoihin varautumista koskevat tontinvaraus- ja luovutusehdot noudatettavaksi jatkossa kaupungin luovuttamille tonteille toteutettavien uudiskohteiden tontinluovutuksessa. Käytännössä tämä tulee tarkoittamaan, että kaupunki edellyttäisi jatkossa, että osa hankkeen autopaikoista toteutetaan sähköautojen latauspaikkoina ja normaalit pysäköintipaikat ovat jatkossa helposti varustettavissa latauslaitteilla. Ehtojen valmistelun yhteydessä selvitetään tarkemmin asetettavien vaatimusten mitoitus, taloudelliset ja muut vaikutukset sekä ehtojen soveltamisalan laajuus.

Sähköautojen latauspaikkojen toteuttamista olemassa olevaan rakennuskantaan, voidaan edistää rahallisella tuella ja puolueettomalla tiedolla erityisesti teknisistä ratkaisuista ja niiden kustannuksista sekä mahdollisuudesta jyvittää lataussähkön kustannukset latauspisteen käyttäjille.

Jos Suomen hallituksen kaavailema uusi laki, joka liittyy muun muassa sähköajoneuvojen latausvalmiuksiin ja latauspisteisiin rakennuksessa, hyväksytään eduskunnassa, se tuo uusia velvoitteita latauspisteiden toteuttamiseen ja niihin varautumiseen uusissa ja olemassa olevissa rakennuksissa.

19.11.2019 Pöydälle

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Mikko Lehtonen, liikenneinsinööri: 310 37117

mikko.j.lehtonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566