Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/14

 

29.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2020-001111, 2020-001112, 2020-001114, 2020-001116, 2020-001117, 2020-001118,

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite fysioterapeuttien palkkaamisesta kouluihin liikunnan ja opiskelijaterveydenhuollon tueksi
 

        valtuutettu Björn Månssonin ym. aloite paikan osoittamisesta Claes Anderssonin muistolaatalle
 

        valtuutettu Kati Juvan ym. aloite sukupuolineutraaleista matkakorteista ja kaavakkeista
 

        valtuutettu Anna Vuorjoen ym. aloite erityisen tuen järjestämisestä lukio-opinnoissa
 

        valtuutettu Linda Ahlbladin ym. aloite valkoposkihanhien torjunnasta kasvillisuudella
 

        valtuutettu Petrus Pennasen ym. aloite viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden edistämisestä korttelipihapilotilla.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566