Helsingfors stad

Protokoll

2/2020

1 (4)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/9

 

29.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19

Arrendeprinciper för en bostadshustomt och en parkeringstomt (Kårböle, Kungseken)

HEL 2019-010984 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för bostadshustomten (A) 33390/1 och parkeringstomten (LPA) 33390/2 i Kungseken i Kårböle enligt bilaga 1 fram till 31.12.2080.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1

Vuokrausperiaatteet

2

Asemakaava 12150

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motivering

Detaljplane- och tomtuppgifter

Detaljplaneändringen nr 12150 för Kungsekens centrum godkändes av stadsfullmäktige 15.1.2014 (§ 10) och den vann laga kraft 28.2.2014. Enligt detaljplanen hör tomten 33390/1 till ett kvartersområde för bostadsbyggnader (A). På tomten får byggas bostäder på högst 6 000 m² vy. På tomten ska byggas affärslokaler på minst 1 000 m² vy. Tomtens adress är Ultramaringränden 1–3.

Enligt detaljplanen hör tomten 33390/2 till ett kvartersområde för bilplatser (LPA).

Ett utdrag ur detaljplanen finns som bilaga 2

Reserveringsbeslut

Stadsstyrelsen har 10.6.2019, 446 §, beslutat reservera bostadstomten 33390/1 för överlåtelse genom priskonkurrens med tröskelvärde för oreglerad produktion av ägarbostäder. Tomten ska överlåtas genom utarrendering. Det är dessutom meningen att den som vinner i priskonkurrensen får arrendera bilplatstomten 33390/2 i samma kvarter.

Arrendeprinciper

När arrendeprinciperna fastställdes har man tagit hänsyn till modellen med priszoner eller arrendeprinciper som tidigare fastställts på området eller ett motsvarande område, formerna för innehav och finansiering samt tomternas läge. För att säkerställa prisnivån har man bett om en värdering av en utomstående expert.

För parkeringstomten (LPA) tillämpas stadens allmänna principer. Enligt stadens allmänna praxis ska årsarrendet för bilplatstomter (LPA)  fastställas så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset minst en (1) euro per kvadratmeter.

Det föreslås att tomternas arrende fastställs som följer:

De föreslagna priserna understiger inte priserna enligt zonmodellen då man beaktar de tomtspecifika specialfaktorerna.

Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende 18) ska årsarrendet för bostadstomter motsvara 4 % och årsarrendet för andra tomter 5 % av det kalkylmässiga tomtpriset baserat på den huvudsakliga tomtanvändningen.

Det föreslås att arrendetiden ska vara ungefär 60 år, varmed arrendetiden upphör 31.12.2080.

Befogenhet

I enlighet med 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan beslutar stadsfullmäktige om arrendeavtal som varar över 30 år.

Till slut

Värderingsutlåtandet är en sekretessbelagd handling (24 § 1 mom. 17 p. i MyndOffL). De förtroendevalda bereds tillfälle att ta del av handlingen på stadens registratorskontor när föredragningslistan har publicerats. På sammanträdesdagen är den tillgänglig hos sammanträdets sekreterare.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1

Vuokrausperiaatteet

2

Asemakaava 12150

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.01.2020 § 4

HEL 2019-010984 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Kaarelan Kuninkaantammessa sijaitsevien asuinrakennusten tontin (A) 33390/1 ja pysäköintitontin (LPA) 33390/2 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti 31.12.2080 saakka.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 05.11.2019 § 559

HEL 2019-010984 T 10 01 01 02

Ultramariinikuja 1-3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Kaarelan Kuninkaantammessa sijaitsevan asuinrakennusten tontin (A) 33390/1 ja pysäköintitontin (LPA) 33390/2 vuokrausperiaatteet vahvistetaan liitteen 1 mukaisesti 31.12.2080 asti.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Mia Kajan, erityisasiantuntija, puhelin: 310 15820

mia.kajan(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566