Helsingfors stad

Protokoll

2/2020

1 (4)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/7

 

29.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om användningen av arv som tillfallit staten

HEL 2019-012937 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände förvaltningsstadga för Helsingfors stad i enlighet med bilagan så att ändringarna träder i kraft 15.2.2020.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Riikka Henriksson, specialplanerare, telefon: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Bilagor

1

Förvaltningsstadga för Helsingfors stad

2

Helsingin kaupungin hallintosääntö, muutokset näkyvissä

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

I förvaltningsstadgan föreslås en ändring som hänför sig till användningen av arv som tillfallit staten. Ändringen av förvaltningsstadgan går ut på att befogenheterna när det gäller användning av egendom som tillfallit staten genom arv och som överlåtits till staden läggs till sektornämndernas allmänna befogenheter och stryks bland social- och hälsovårdsnämndens särskilda befogenheter.

Stadsstyrelsen beslutade 13.1.2014 (§ 42) att ansökningsgrunden och användningsändamålet för dödsbomedel som tillfallit staten genom arv och som överlåtits till staden ska vara understöd som social- och hälsovårdsnämnden beviljar organisationer för verksamhet med vilken genomförandet av social- och hälsovårdssektorns gällande strategiplan stöds i syfte att minska hälso- och välfärdsskillnaderna mellan helsingforsare. Till social- och hälsovårdsnämndens särskilda befogenheter i 18 kap. 1 § i förvaltningsstadgan hör att social- och hälsovårdsnämnden, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna, beslutar om eller godkänner grunder och gränser inom vilka en tjänsteinnehavare beslutar om användning av egendom som tillfallit staten genom arv och som den överlåtit till staden.

Med stöd av 5 kap. 1 § i ärvdabalken (40/1965) tillfaller arvet staten om det inte finns någon arvinge. I 5 kap. 2 § 1 mom. i ärvdabalken anges det att egendomen också kan överlåtas till den kommun där arvlåtaren sist var bosatt. Fast egendom kan även överlåtas till den kommun där egendomen finns. I statsrådets förordning om överlåtelse av egendom som tillfallit staten genom arv (1257/2007) ingår följande i 1 §: När egendom har tillfallit staten enligt ärvdabalken eller 63 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991), ska Statskontoret underrätta den kommun där arvlåtaren sist var bosatt om detta. När det gäller fast egendom ska det dessutom göras anmälan till den kommun där egendomen finns. Statskontoret skickar till kommunens registratorskontor en anmälan om varje dödsbo som står att söka. Detta sker genast när dödsboförvaltaren har lämnat en bouppteckning och uppgift om att ett dödsbo som tillfallit staten genom arv innehåller egendom. En delvis färdigt ifylld ansökningsblankett är fogad till anmälan. På ansökningsblanketten ska kommunen uppge något socialt eller kulturellt användningsändamål för den egendom som ansökan gäller. Statskontoret överlåter egendomen för detta ändamål. Enligt förvaltningsstadgan hör det till stadsjuristens befogenheter att ansöka om egendom som tillfallit staten genom arv och ta emot sådan egendom på stadens vägnar.

Helsingfors stadsfullmäktige godkände 19.6.2019 (§ 213) tyngdpunkter och målsättningar för Helsingfors välfärdsplan, i vilken arbetet med att främja välfärd och hälsa i Helsingfors har angetts ingående såsom samarbete mellan sektorerna och samarbete med tredje sektorn och med stadsborna. Ändringen av förvaltningsstadgan gör det möjligt att med medel som tillfallit staten genom arv tillgodose välfärdsplanens mål. När förvaltningsstadgan har ändrats fattar stadsstyrelsen beslut om ansökningsgrunderna och användningsändamålet för dödsbon som tillfallit staten genom arv och som överlåts till staden. Det är meningen att medel som tillfallit staten genom arv också i fortsättningen ska användas för kulturunderstöd.

Behandlingen i bokföringen av arv som tillfallit staten ändrades vid ingången av år 2019. Tidigare fanns arv som tillfallit staten på balanskontot och de togs inte upp som resultatpåverkande. Enligt bokföringsnämndens kommunsektions ändrade anvisningar har arv som tillfallit staten sedan ingången av år 2019 tagits upp under inkomster och utgifter. I 2018 års bokslut inkomstfördes i balansräkningen upptagna arv som tillfallit staten på budgetmomentet för social- och hälsovårdstjänster (5 10 01). I 2020 års budget är beloppet för understöd beviljade ur arv som tillfallit staten upptaget i bilaga 1 till budgeten, Understödsanslag och understödsmässiga ersättningsanslag i 2020 års budget. När förvaltningsstadgan har ändrats är det meningen att budgeteringspraxis ska revideras så att understödanslag ur arv som tillfallit staten anvisas i budgeten. Inkomsterna från arv som tillfallit staten följs upp, och utifrån inkomsterna beräknas det årligen i anslutning till budgetberedningen till vilket belopp sådana arv som tillfallit staten kan anvisas sektorn i form av anslag för understöd. Inom ramen för stadsstyrelsens allmänna befogenheter går det också vid behov att mitt under ett år genom ett separat beslut av stadsstyrelsen anvisa sektorerna anslag ur arv som tillfallit staten.

De ändringar som föreslås i förvaltningsstadgan beskrivs i bilaga 2. De har behandlats i stadgearbetsgruppen.

Förslag till ändringar i förvaltningsstadgan

I 10 kap. i förvaltningsstadgan, sektornämndernas allmänna befogenheter, föreslås 1 § 3 mom. få en ny punkt 9 om användning av egendom som tillfallit staten genom arv och som anvisats sektorn. I 18 kap. i förvaltningsstadgan, särskilda befogenheter i social- och hälsovårdssektorn, föreslås 1 § 1 mom. 2 punkten blir struken såsom onödig.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Riikka Henriksson, specialplanerare, telefon: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Bilagor

1

Förvaltningsstadga för Helsingfors stad

2

Helsingin kaupungin hallintosääntö, muutokset näkyvissä

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadskansliet

Kultur- och fritidssektorn

Social- och hälsovårdssektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.01.2020 § 3

HEL 2019-012937 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen mukaisesti siten, että muutokset tulevat voimaan 15.2.2020 alkaen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566