Helsingfors stad

Protokoll

2/2020

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/14

 

29.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2020-001111, 2020-001112, 2020-001114, 2020-001116, 2020-001117, 2020-001118

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om anställning av fysioterapeuter till skolor som stöd för motion och idrott och elevhälsovården
 

        Motion av ledamoten Björn Månsson m.fl. om anvisning av en plats för en minnesplakett för Claes Andersson
 

        Motion av ledamoten Kati Juva m.fl. om könsneutrala resekort och blanketter
 

        Motion av ledamoten Anna Vuorjoki m.fl. om ordnande av särskilt stöd under gymnasiestudier
 

        Motion av ledamoten Linda Ahlblad m.fl. om bekämpning av vitkindade gäss med hjälp av växtlighet
 

        Motion av ledamoten Petrus Pennanen m.fl. om främjande av trivseln och gemenskapligheten med hjälp av ett pilotptojekt för kvartersgårdar

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566