Helsingfors stad

Protokoll

2/2020

1 (4)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/11

 

29.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 21

Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om byggande av en skola i timmer

HEL 2019-007157 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutetun aloite, Mari Holopainen, Helsinki toteuttaa Hirsikoulun

2

Kymp lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Mari Holopainen och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors i samband med fastighetsstrategin betydligt förbättrar byggnadernas klimatavtryck och energieffektivitet. I Finland har ett flertal skolor och daghem i timmer byggts och blivit prisbelönta, men i Helsingfors finns inte en enda betydande offentlig timmerbyggnad. I motionen föreslås att Helsingfors stad bygger en skola i timmer.

Stadsstyrelsen konstaterar att utmaningarna med att bygga i timmer är desamma som vid träbyggande i övrigt. Dessutom är byggnader i timmer förknippade med följande särdrag:

        Primärt har timmerväggar sämre värmeisoleringsförmåga än andra väggmaterial.

        Det anses att byggnader i timmer på grund av de många fogarna är mindre lufttäta än t.ex. sten- och trähus.

        Både i vågräta och lodräta konstruktioner är timmerbyggnaderna känsliga för flanktransmission av ljud, alltså ljudet går lätt längs med träet utifrån in och från rum till rum.

        Timmer har ansetts ha positiva effekter på inomhusluften, vilket baserar sig på att timmerstocken är en solid väggkonstruktion med mindre risk för fuktskador än en väggkonstruktion med flera lager i en situation där fukt når konstruktionerna. Utöver timmer erbjuds även andra solida byggmaterial, såsom håltegel. Även CLT får man nu för tiden som en produkt av ett enda material.

        Timmerbyggnader lämpar sig dåligt för att skapa öppna och flexibla lärmiljöer. I skolhus lämpar sig timmer närmast i fasaden, medan de lätta mellanväggana består av skivor.

Eftersom Helsingfors stad utför offentlig upphandling är det svårt att föredra ett visst byggmaterial på bekostnad av andra. Valet av byggmaterial ska basera sig på vilken lösning som i en viss situation ger det bästa slutresultatet enligt dess målsättningar.

Helsingfors stad följer aktivt hur byggandet i trä utvecklas i Finland och utomlands, även övriga kommuners timmerbyggnadsprojekt. Det går dock inte att påvisa att timmerhus har några överlägsna tekniska egenskaper jämfört med hus byggda i andra byggnadsmaterial. Den mest betydande skillnaden mellan byggnader i timmer och andra trähus är de positiva föreställningarna som hör ihop med timmerhus. Byggande i timmer ger dessutom byggnadens exteriörer och interirörer en stark egen arkiktektonisk karaktär, och en timmerbyggnad bör därför förläggas till ett område där den passar in och tillför stadsbilden och imagen ett mervärde.

Helsingfors stad främjar bäst byggandet av skolhus i trä och timmer genom att ordna planeringstävlingar, där byggaren är med om att utveckla planeringslösningen, och genom att ställa upp sådana mål och krav att de bland konstruktionsalternativen i trä för varje objekt möjliggör den bästa konstruktionslösningen som uppfyller målen, inklusive en timmerbyggnad.

Stadsmiljösektorn har gett ett utlåtande om motionen. Beslutsförslaget stämmer överens med utlåtandet.

Staden utreder i fråga om vilken offentlig byggnad och detaljplanehelhet det är möjligt att främja byggande i timmer. Exempelvis skolor och daghem kan vara tänkbara objekt. Genom att främja planeringskunskaperna om byggande i timmer och trä går det att höja träets förädlingsvärde och att minska utsläppen. Valet av material för byggnader har en märkbar effekt på klimatavtrycket, byggnadernas livscykel, luftkvaliteten inomhus och stadsbilden.

Under frågestunden på fullmäktiges sammanträde 15.1.2020 diskuterades trähusbyggande. Om man i det nya BM-programmet beslutar sig för målsättningar om trähusbyggande, kan man i dem även inkludera punkter som gäller byggande i timmer. Helsingfors stad kommer även i fortsättningen att aktivt delta i forsknings- och utvecklingsarbetet kring trähusbyggande tillsammans med olika aktörer.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsfullmäktige behandla motioner som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutetun aloite, Mari Holopainen, Helsinki toteuttaa Hirsikoulun

2

Kymp lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.01.2020 § 25

HEL 2019-007157 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

20.01.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä totesi, että perusteluja on täydennetty pöydällepanon aikana.

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että asia käsitellään kaupunginvaltuuston 29.1.2020 kokouksessa.

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa: Lisätään uusi kappale perusteluosan kuudennen kappaleen jälkeen:

"Kaupunki selvittää, minkä julkisen rakennuksen ja kaavakokonaisuuden yhteydessä hirsirakentamista olisi mahdollisuus viedä eteenpäin. Mahdollisia kohteita voisivat olla esimerkiksi koulut tai päiväkodit. Hirsi- ja puurakentamisen suunnitteluosaamista edistämällä voidaan nostaa puun jalostusarvoa ja vähentää päästöjä. Rakennusten materiaalivalinnoilla on merkittävä vaikutus hiilijalanjälkeen, rakennusten elinkaareen, sisäilman laatuun ja kaupunkikuvaan.”

Kannattaja: Pia Pakarinen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Sanna Vesikansan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

13.01.2020 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566