Helsingfors stad

Protokoll

1/2020

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/10

 

15.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2020-000552, 2020-000553, 2020-000554, 2020-000556, 2020-000558, 2020-000559, 2020-000561

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Otto Meri m.fl. om förbud av överlåtelse av hyresrätt för stadens hyresbostäder
 

        Motion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om försäljningspolitiken för kulturhistoriskt värdefulla fastigheter
 

        Motion av ledamoten Marcus Rantala m.fl. om avstående från användning av Roundup/glyfosat
 

        Motion av ledamoten Fatim Diarra m.fl. om bevarande av Havis Amanda
 

        Motion av ledamoten Fatim Diarra m.fl. om utvidgning av Sortti-stationernas öppettider
 

        Motion av ledamoten Petra Malin m.fl. om ibruktagande av gaturum som gårdsområden för fostran och utbildning

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

        Motion av ledamoten Pentti Arajärvi om egna träd för helsingforsare

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566