Helsingfors stad

Protokoll

1/2020

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/4

 

15.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Val av ersättare i stadsstyrelsens näringslivssektion

HEL 2019-012232 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Kaisa Hernberg avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsens näringslivssektion

        valde Reetta Vanhanen till ersättare (personlig ersättare för Fatim Diarra) i stadsstyrelsens näringslivssektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i protokollet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 5.6.2019 (§ 188) Kaisa Hernberg (Gröna) till ersättare i stadsstyrelsens näringslivssektion för den mandattid som börjat i juni 2019. Stadsfullmäktige beviljade 11.12.2019 (§ 367) Hernberg avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsen, varigenom hon upphörde att vara valbar till näringslivssektionen.

Enligt 2 kap. 3 § i förvaltningsstadgan ska den som inväljs i stadsstyrelsens näringslivssektion vara ledamot eller ersättare i stadsstyrelsen.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.12.2019 § 855

HEL 2019-012232 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Kaisa Hernbergille eron kaupunginhallituksen elinkeinojaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee Reetta Vanhasen varajäseneksi (Fatim Diarran henkilökohtainen varajäsen) kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

16.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Sanna Vesikansan ehdotuksesta esittää Reetta Vanhasta varajäseneksi kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

02.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 11.12.2019 § 367

HEL 2019-012232 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Kaisa Hernberg avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsen

        valde Reetta Vanhanen till ledamot i stadsstyrelsen för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i protokollet.

Behandling

11.12.2019 Med avvikelse från föredragandens förslag

Stadsfullmäktige valde enhälligt Reetta Vanhanen till ledamot i stadsstyrelsen på förslag av ledamoten Kaisa Hernberg.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566