Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2020

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/10

 

15.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2020-000552, 2020-000553, 2020-000554, 2020-000556, 2020-000558, 2020-000559, 2020-000561

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Otto Meren ym. aloite kaupungin vuokra-asuntojen vuokraoikeuden siirron kieltämisestä
 

        valtuutettu Seija Muurisen ym. aloite kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen myyntipolitiikasta
 

        valtuutettu Marcus Rantalan ym. aloite Roundupin/glyfosaatin käytöstä luopumisesta
 

        valtuutettu Fatim Diarran ym. aloite Havis Amandan säilyttämisestä
 

        valtuutettu Fatim Diarran ym. aloite Sortti-asemien aukioloaikojen laajentamisesta
 

        valtuutettu Petra Malinin ym. aloite katutilojen käyttöönotosta kasvatuksen ja koulutuksen piha-alueiksi

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Pentti Arajärven aloite nimikkopuusta kaupunkilaiselle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566