Helsingfors stad

Protokoll

1/2020

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/3

 

15.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Frågestund

Beslut

Under frågestunden togs upp ledamoten Heimo Laaksonens fråga om ekonomifostran för unga, ledamoten Laura Kolbes fråga om ökat träbyggande och ledamoten Sami Muttilainens fråga om klubbsituationen i Helsingfors.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566